DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Tân Lập
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.34-230420-0006 1 DƯƠNG THỊ SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:29:45 23/05/2023 16:29:45 Đã trả lại dân