DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� T��n L���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.34-230420-0006 1 DƯƠNG THỊ SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:29:45 23/05/2023 16:29:45 Đã trả lại dân