DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� T��n L��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.35-230519-0002 1 HOÀNG THỊ PHÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:27:45 20/06/2023 10:27:45 Đã trả lại dân
2 H63.25.35-230519-0003 1 DƯƠNG THỊ ĐÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:33:25 20/06/2023 10:33:25 Đã trả lại dân
3 H63.25.35-230519-0004 1 TRẦN ĐỨC HIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:37:37 20/06/2023 10:37:37 Đã trả lại dân
4 H63.25.35-230519-0005 1 LÝ VĂN THIỆN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:41:42 20/06/2023 10:41:42 Đã trả lại dân
5 H63.25.35-230531-0001 1 TRƯƠNG THỊ BẸN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:41:00 01/06/2023 09:41:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.35-230531-0002 1 VI THỊ VÂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:24:07 01/06/2023 10:24:07 Đã trả kết quả