DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� T�� M���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.37-230531-0001 1 LÊ THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:12:11 01/06/2023 15:12:11 Đã trả kết quả