DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Trung Tâm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.39-230524-0005 1 ĐẶNG THỊ MAY (HOÀNG VĂN THẢNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:34:03 23/06/2023 09:34:03 Đang xử lý
2 H63.25.39-230524-0007 1 HOÀNG VĂN THƯ (NGUYỄN THỊ NGẬU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:57:08 23/06/2023 09:57:08 Đang xử lý
3 H63.25.39-230524-0006 1 ĐẶNG VĂN SƠN (ĐẶNG DUY DƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:44:25 23/06/2023 09:44:25 Đang xử lý
4 H63.25.39-230524-0008 1 HOÀNG VĂN THƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 10:00:29 23/06/2023 10:00:29 Đang xử lý
5 H63.25.39-230524-0003 1 BÀN THỊ TƯƠI (TRIỆU VĂN CÁC) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:19:28 23/06/2023 09:19:28 Đang xử lý