DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Trung T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.39-230524-0005 1 ĐẶNG THỊ MAY (HOÀNG VĂN THẢNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:34:03 23/06/2023 09:34:03 Đã trả kết quả
2 H63.25.39-230524-0007 1 HOÀNG VĂN THƯ (NGUYỄN THỊ NGẬU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:57:08 23/06/2023 09:57:08 Đã trả kết quả
3 H63.25.39-230524-0006 1 ĐẶNG VĂN SƠN (ĐẶNG DUY DƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:44:25 23/06/2023 09:44:25 Đã trả kết quả
4 H63.25.39-230531-0002 1 ĐẶNG VĂN ĐƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 17:10:34 02/06/2023 17:10:34 Đã trả kết quả
5 H63.25.39-230524-0008 1 HOÀNG VĂN THƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 10:00:29 23/06/2023 10:00:29 Đã trả kết quả
6 H63.25.39-230531-0001 1 HOÀNG VĂN THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 16:57:28 02/06/2023 16:57:28 Đã trả kết quả
7 H63.25.39-230524-0003 1 BÀN THỊ TƯƠI (TRIỆU VĂN CÁC) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:19:28 23/06/2023 09:19:28 Đã trả kết quả