DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Trung Tâm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.39-230511-0001 1 BÀN THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:16:57 12/05/2023 09:16:57 Đã hủy