DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Trung T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.39-230511-0001 1 BÀN THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:16:57 12/05/2023 09:16:57 Đã hủy