DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n C��� Ph��c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.20-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:12:44 01/06/2023 08:12:44 Đã trả kết quả
2 H63.28.20-230531-0004 1 LƯƠNG THẾ VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:09:59 01/06/2023 10:09:59 Đã trả kết quả
3 H63.28.20-230531-0010 1 TRIỆU THỊ BỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:56:49 01/06/2023 15:56:49 Đã trả kết quả
4 H63.28.20-230531-0003 1 LÊ VĂN HUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:51:55 01/06/2023 09:51:55 Đã trả kết quả
5 H63.28.20-230531-0007 1 BÙI THỊ THÚY HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:41:57 01/06/2023 14:41:57 Đã trả kết quả
6 H63.28.20-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ THÚY HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:47:22 01/06/2023 07:47:22 Đã trả kết quả
7 H63.28.20-230531-0006 1 LÊ THỊ THÚY HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:11:01 01/06/2023 14:11:01 Đã trả kết quả
8 H63.28.20-230531-0008 1 NGÔ VĂN THƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:33:07 05/06/2023 15:33:07 Đã trả kết quả
9 H63.28.20-230531-0009 1 CAO VĂN THẮNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:28:52 01/06/2023 15:28:52 Đã trả kết quả