DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n C��� Ph��c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.20-230428-0007 1 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/04/2023 10:58:48 08/05/2023 10:58:48 Đã trả kết quả