DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� Tr���n M���u A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.20-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ CẦN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:37:13 02/06/2023 08:37:13 Đã trả kết quả
2 H63.30.20-230531-0006 1 NGUYỄN VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:40:18 02/06/2023 15:40:18 Đã trả kết quả
3 H63.30.20-230531-0003 1 NGUYỄN VĂN QUANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:35:34 05/06/2023 10:35:34 Đã trả kết quả
4 H63.30.20-230531-0004 1 TRẦN THỊ LỊCH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:29:16 05/06/2023 15:29:16 Đã trả kết quả
5 H63.30.20-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:41:04 01/06/2023 08:41:04 Đã trả kết quả
6 H63.30.20-230531-0005 1 NGUYỄN MINH LƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:36:45 02/06/2023 15:36:45 Đã trả kết quả
7 H63.30.20-230531-0007 1 PHẠM THANH PHƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 17:01:22 07/06/2023 17:01:22 Đã trả kết quả