DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� Tr���n M���u A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.20-230426-0007 1 LÊ ĐÌNH TIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:07:15 31/05/2023 15:07:15 Đã trả kết quả