DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Th��� Tr���n M���u A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.20-230505-0010 1 CAO THỊ LAN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:02:47 08/05/2023 10:02:47 Đã trả kết quả
2 H63.30.20-230505-0004 1 PHẠM ANH TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:25:45 09/05/2023 09:25:45 Đã trả kết quả
3 H63.30.20-230505-0003 1 NGUYỄN QUỐC LÂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 09:54:18 08/05/2023 09:54:18 Đã trả kết quả
4 H63.30.20-230505-0001 1 TRƯƠNG THỊ THỦY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 08:43:56 08/05/2023 08:43:56 Đã trả kết quả
5 H63.30.20-230504-0001 1 LA XUÂN TẤN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 13:39:51 05/05/2023 13:39:51 Đã trả kết quả
6 H63.30.20-230505-0002 1 NGUYỄN QUỐC LÂM Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:54:40 08/05/2023 09:54:40 Đã trả kết quả
7 H63.30.20-230505-0005 1 VŨ VĂN QUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:31:59 09/05/2023 09:31:59 Đã trả kết quả
8 H63.30.20-230505-0011 1 HÀ ĐỨC DŨNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:03:55 10/05/2023 15:03:55 Đã trả kết quả
9 H63.30.20-230505-0006 1 LÊ THỊ THUẬN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:35:40 09/05/2023 09:35:40 Đã trả kết quả
10 H63.30.20-230505-0007 1 LÊ THỊ THUẬN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:38:56 09/05/2023 09:38:56 Đã trả kết quả
11 H63.30.20-230505-0009 1 TRẦN VĂN THIỆU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:50:53 09/05/2023 09:50:53 Đã trả kết quả
12 H63.30.20-230505-0012 1 NGUYỄN QUANG THÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 11:10:52 09/05/2023 11:10:52 Đã trả kết quả
13 H63.30.20-230505-0008 1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:47:39 09/05/2023 09:47:39 Đã trả kết quả
14 H63.30.20-230508-0004 1 VŨ THỊ NGỌC HIẾU Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 08/05/2023 09:40:10 09/05/2023 09:40:10 Đã trả kết quả
15 H63.30.20-230504-0002 1 LA XUÂN TẤN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 13:39:17 05/05/2023 13:39:17 Đã trả kết quả
16 H63.30.20-230504-0008 1 PHẠM VĂN HUÂN Đăng ký khai tử 04/05/2023 15:02:14 05/05/2023 15:02:14 Đã trả kết quả
17 H63.30.20-230504-0007 1 TÔ MẠNH QUYỀN Đăng ký nhận cha, mẹ, con 04/05/2023 15:03:46 11/05/2023 15:03:46 Đã trả kết quả
18 H63.30.20-230504-0006 1 ĐÀO THỊ XUÂN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:04:10 05/05/2023 15:04:10 Đã trả kết quả
19 H63.30.20-230504-0010 1 NGUYỄN MINH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:24:39 05/05/2023 15:24:39 Đã trả kết quả
20 H63.30.20-230504-0003 1 TRẦN ĐỨC MẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 10:26:59 08/05/2023 10:26:59 Đã trả kết quả
21 H63.30.20-230504-0009 1 VĂN THÙY DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:19:43 05/05/2023 15:19:43 Đã trả kết quả
22 H63.30.20-230504-0005 1 NGUYỄN THỊ NINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 13:43:09 08/05/2023 13:43:09 Đã trả kết quả
23 H63.30.20-230504-0004 1 NGUYỄN DIỆU HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 13:35:14 09/05/2023 13:35:14 Đã trả kết quả
24 H63.30.20-230426-0007 1 LÊ ĐÌNH TIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:07:15 31/05/2023 15:07:15 Đã trả kết quả
25 H63.30.20-230523-0004 1 NGUYỄN VIẾT LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:04:12 24/05/2023 14:04:12 Đã trả kết quả
26 H63.30.20-230523-0005 1 ĐOÀN VĂN MẬU Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 23/05/2023 15:18:15 30/05/2023 15:18:15 Đã trả kết quả
27 H63.30.20-230524-0009 1 NGUYỄN PHƯỢNG LY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 14:00:50 25/05/2023 14:00:50 Đã trả kết quả
28 H63.30.20-230519-0008 1 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:12:51 23/05/2023 14:12:51 Đã trả kết quả
29 H63.30.20-230524-0013 1 BÀN KIM LÁN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:06:18 26/05/2023 14:06:18 Đã trả kết quả
30 H63.30.20-230510-0002 1 VŨ VĂN THƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 13:39:46 11/05/2023 13:39:46 Đã trả kết quả
31 H63.30.20-230518-0006 1 ĐAO THỊ TRINH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 18/05/2023 10:58:12 19/05/2023 10:58:12 Đã trả kết quả
32 H63.30.20-230519-0004 1 PHẠM VĂN HƯỞNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 09:41:52 23/05/2023 09:41:52 Đã trả kết quả
33 H63.30.20-230509-0002 1 TRỊNH VĂN BIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 10:31:38 11/05/2023 10:31:38 Đã trả kết quả
34 H63.30.20-230512-0007 1 TRẦN THỊ THU HẰNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:52:56 15/05/2023 15:52:56 Đã trả kết quả
35 H63.30.20-230518-0007 1 LỤC THU HÒA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 16:04:32 23/05/2023 16:04:32 Đã trả kết quả
36 H63.30.20-230522-0006 1 TRẦN VĂN TẶNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:02:17 24/05/2023 14:02:17 Đã trả kết quả
37 H63.30.20-230515-0008 1 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:22:06 16/05/2023 15:22:06 Đã trả kết quả
38 H63.30.20-230522-0004 1 ĐỖ THỊ THÚY MƠ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:24:09 23/05/2023 11:24:09 Đã trả kết quả
39 H63.30.20-230522-0002 1 BÀN KIM LÁN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 22/05/2023 10:59:10 23/05/2023 10:59:10 Đã trả kết quả
40 H63.30.20-230519-0002 1 PHẠM THỊ MƠ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 19/05/2023 09:26:01 23/05/2023 09:26:01 Đã trả kết quả
41 H63.30.20-230523-0006 1 ĐẶNG THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:09:24 24/05/2023 16:09:24 Đã trả kết quả
42 H63.30.20-230516-0002 1 NGUYỄN VĂN NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:17:14 17/05/2023 09:17:14 Đã trả kết quả
43 H63.30.20-230523-0003 1 ĐỒNG CÔNG HÒA Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 13:42:03 30/05/2023 13:42:03 Đã trả kết quả
44 H63.30.20-230519-0006 1 PHẠM XUÂN THỊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 14:02:05 29/05/2023 14:02:05 Đã trả kết quả
45 H63.30.20-230524-0005 1 VŨ THỊ THANH THỦY Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 24/05/2023 08:28:50 25/05/2023 08:28:50 Đã trả kết quả
46 H63.30.20-230524-0001 1 ĐOÀN VĂN MẬU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 07:58:42 25/05/2023 07:58:42 Đã trả kết quả
47 H63.30.20-230524-0010 1 TRẦN THẾ HẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 13:54:59 26/05/2023 13:54:59 Đã trả kết quả
48 H63.30.20-230530-0004 1 PHẠM THỊ XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 08:53:06 01/06/2023 08:53:06 Đã trả kết quả
49 H63.30.20-230525-0004 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHỊ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:07:45 26/05/2023 10:07:45 Đã trả kết quả
50 H63.30.20-230530-0006 1 VŨ NGỌC HÀ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 09:51:49 31/05/2023 09:51:49 Đã trả kết quả
51 H63.30.20-230512-0002 1 BÙI THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:04:43 16/05/2023 09:04:43 Đã trả kết quả
52 H63.30.20-230515-0003 1 LUONG MAI PHUONG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 13:54:12 18/05/2023 13:54:12 Đã trả kết quả
53 H63.30.20-230508-0014 1 ĐOÀN TUẤN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 17:23:33 09/05/2023 17:23:33 Đã trả kết quả
54 H63.30.20-230511-0003 1 TRỊNH HUY PHIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:17:51 15/05/2023 14:17:51 Đã trả kết quả
55 H63.30.20-230516-0004 1 ĐỖ THỊ TUYẾT LAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:28:07 17/05/2023 10:28:07 Đã trả kết quả
56 H63.30.20-230529-0009 1 PHẠM KIÊN TRUNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 13:48:08 30/05/2023 13:48:08 Đã trả kết quả
57 H63.30.20-230509-0007 1 HOÀNG MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:38:03 10/05/2023 16:38:03 Đã trả kết quả
58 H63.30.20-230509-0006 1 TRỊNH HÙNG CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:19:50 10/05/2023 16:19:50 Đã trả kết quả
59 H63.30.20-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ XE Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 10:19:09 31/05/2023 10:19:09 Đã trả kết quả
60 H63.30.20-230523-0002 1 PHẠM TRUNG ĐỨC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 13:44:16 24/05/2023 13:44:16 Đã trả kết quả
61 H63.30.20-230511-0007 1 TRẦN MANH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:08:41 15/05/2023 15:08:41 Đã trả kết quả
62 H63.30.20-230518-0004 1 LƯƠNG THÚY THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:40:26 22/05/2023 08:40:26 Đã trả kết quả
63 H63.30.20-230511-0008 1 LÊ HOÀNG NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 15:13:30 12/05/2023 15:13:30 Đã trả kết quả
64 H63.30.20-230516-0007 1 TRẦN THỊ HƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:44:42 18/05/2023 10:44:42 Đã trả kết quả
65 H63.30.20-230516-0009 1 NGÔ THỊ MỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:49:27 15/06/2023 10:49:27 Đã trả kết quả
66 H63.30.20-230530-0008 1 VŨ ĐĂNG HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:14:59 01/06/2023 09:14:59 Đã trả kết quả
67 H63.30.20-230530-0009 1 VŨ TIẾN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:17:57 31/05/2023 09:17:57 Đã trả kết quả
68 H63.30.20-230519-0009 1 TRƯƠNG NGỌC THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:17:32 23/05/2023 14:17:32 Đã trả kết quả
69 H63.30.20-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN SỰ Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 29/05/2023 09:55:37 05/06/2023 09:55:37 Đã trả kết quả
70 H63.30.20-230530-0015 1 TRẦN TUẤN THI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:11:46 31/05/2023 15:11:46 Đã trả kết quả
71 H63.30.20-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ CẦN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:37:13 02/06/2023 08:37:13 Đã trả kết quả
72 H63.30.20-230530-0017 1 ĐỖ NHƯ QUANG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 17:47:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
73 H63.30.20-230531-0006 1 NGUYỄN VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:40:18 02/06/2023 15:40:18 Đã trả kết quả
74 H63.30.20-230530-0012 1 PHẠM NGUYỆT HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:14:57 31/05/2023 10:14:57 Đã trả kết quả
75 H63.30.20-230524-0012 1 NGUYỄN THU QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:05:56 25/05/2023 14:05:56 Đã trả kết quả
76 H63.30.20-230530-0014 1 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 14:11:45 01/06/2023 14:11:45 Đã trả kết quả
77 H63.30.20-230508-0006 1 PHẠM THẾ ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:13:18 09/05/2023 10:13:18 Đã trả kết quả
78 H63.30.20-230510-0014 1 TRIỆU TÒN PIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:52:12 12/05/2023 14:52:12 Đã trả kết quả
79 H63.30.20-230508-0005 1 VƯƠNG VĂN TÀI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:03:45 10/05/2023 10:03:45 Đã trả kết quả
80 H63.30.20-230510-0011 1 NGUYỄN THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 14:18:50 11/05/2023 14:18:50 Đã trả kết quả
81 H63.30.20-230516-0005 1 NGUYỄN TẤT THẮNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 16/05/2023 10:37:14 17/05/2023 10:37:14 Đã trả kết quả
82 H63.30.20-230508-0001 1 NGUYỄN ANH TUẤN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 13:45:21 11/05/2023 13:45:21 Đã trả kết quả
83 H63.30.20-230519-0003 1 TRẦN THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:30:55 22/05/2023 09:30:55 Đã trả kết quả
84 H63.30.20-230511-0006 1 CẤN TRỌNG ĐỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:04:15 15/05/2023 15:04:15 Đã trả kết quả
85 H63.30.20-230508-0010 1 NGUYỄN MAI CAO SƠN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 15:49:44 09/05/2023 15:49:44 Đã trả kết quả
86 H63.30.20-230510-0003 1 VŨ VĂN THƯỜNG Đăng ký khai sinh 10/05/2023 13:38:43 11/05/2023 13:38:43 Đã trả kết quả
87 H63.30.20-230517-0007 1 HỒ THỊ HOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 16:04:58 25/05/2023 16:04:58 Đã trả kết quả
88 H63.30.20-230508-0009 1 NGUYỄN MAI CAO SƠN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:51:06 09/05/2023 15:51:06 Đã trả kết quả
89 H63.30.20-230529-0001 1 NGUYỄN VĂN HÒA Đăng ký lại kết hôn 29/05/2023 10:09:37 05/06/2023 10:09:37 Đã trả kết quả
90 H63.30.20-230529-0011 1 NGUYỄN ĐỨC THUẬN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 13:52:23 30/05/2023 13:52:23 Đã trả kết quả
91 H63.30.20-230531-0003 1 NGUYỄN VĂN QUANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:35:34 05/06/2023 10:35:34 Đã trả kết quả
92 H63.30.20-230510-0012 1 PHẠM HỒNG LƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:23:00 11/05/2023 14:23:00 Đã trả kết quả
93 H63.30.20-230512-0006 1 ĐỖ THỊ VÂN ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:24:09 16/05/2023 09:24:09 Đã trả kết quả
94 H63.30.20-230524-0007 1 VŨ THỊ THANH THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 09:46:27 26/05/2023 09:46:27 Đã trả kết quả
95 H63.30.20-230524-0006 1 ĐẶNG TRUNG KIÊN Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:38:13 25/05/2023 09:38:13 Đã trả kết quả
96 H63.30.20-230529-0007 1 LƯƠNG THÚY THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 11:29:21 31/05/2023 11:29:21 Đã trả kết quả
97 H63.30.20-230512-0004 1 NGUYỄN XUÂN HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:16:56 16/05/2023 09:16:56 Đã trả kết quả
98 H63.30.20-230517-0002 1 VŨ ĐỨC THÀNH Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 09:02:23 24/05/2023 09:02:23 Đã trả kết quả
99 H63.30.20-230518-0001 1 VŨ THỊ NGỌC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 08:07:23 26/05/2023 08:07:23 Đã trả kết quả
100 H63.30.20-230508-0008 1 NGUYỄN THẾ ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 11:29:48 10/05/2023 11:29:48 Đã trả kết quả
101 H63.30.20-230508-0007 1 ĐẶNG NGỌC DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 13:44:03 11/05/2023 13:44:03 Đã trả kết quả
102 H63.30.20-230516-0010 1 BÙI THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:54:54 17/05/2023 10:54:54 Đã trả kết quả
103 H63.30.20-230517-0005 1 NGUYỄN THÚY HIỀN Đăng ký khai tử 17/05/2023 15:11:56 18/05/2023 15:11:56 Đã trả kết quả
104 H63.30.20-230511-0002 1 LÊ THỊ HẢI YẾN Đăng ký khai tử 11/05/2023 14:07:31 12/05/2023 14:07:31 Đã trả kết quả
105 H63.30.20-230512-0008 1 TRẦN THỊ THU HẰNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 15:51:46 15/05/2023 15:51:46 Đã trả kết quả
106 H63.30.20-230508-0012 1 TỐNG HUYỀN TRANG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 08/05/2023 16:26:01 09/05/2023 16:26:01 Đã trả kết quả
107 H63.30.20-230508-0013 1 NGÔ THỊ TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 17:18:29 09/05/2023 17:18:29 Đã trả kết quả
108 H63.30.20-230515-0010 1 TRẦN THỊ MƠ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:35:20 17/05/2023 15:35:20 Đã trả kết quả
109 H63.30.20-230508-0011 1 NGUYỄN MẠNH HÒA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 15:49:05 11/05/2023 15:49:05 Đã trả kết quả
110 H63.30.20-230516-0008 1 TRẦN MINH ĐĂNG Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trung ương 16/05/2023 10:44:43 26/05/2023 10:44:43 Đã trả kết quả
111 H63.30.20-230516-0011 1 TRẦN THỊ ĐIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 11:11:57 18/05/2023 11:11:57 Đã trả kết quả
112 H63.30.20-230510-0001 1 VŨ VĂN THƯỜNG Đăng ký khai sinh 10/05/2023 13:41:06 11/05/2023 13:41:06 Đã trả kết quả
113 H63.30.20-230509-0005 1 LÊ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:17:00 10/05/2023 16:17:00 Đã trả kết quả
114 H63.30.20-230515-0015 1 NGỤY THỊ THÁI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 16:59:46 18/05/2023 16:59:46 Đã trả kết quả
115 H63.30.20-230511-0005 1 LÊ THỊ DUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 14:50:56 12/05/2023 14:50:56 Đã trả kết quả
116 H63.30.20-230515-0007 1 MA VĂN QUANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:22:00 16/05/2023 14:22:00 Đã trả kết quả
117 H63.30.20-230510-0008 1 LA VĂN MINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 13:47:43 11/05/2023 13:47:43 Đã trả kết quả
118 H63.30.20-230515-0013 1 HOÀNG VĂN LỘC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:46:26 17/05/2023 15:46:26 Đã trả kết quả
119 H63.30.20-230517-0003 1 NGÔ VĂN THÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:09:23 19/05/2023 09:09:23 Đã trả kết quả
120 H63.30.20-230517-0004 1 HOÀNG THỊ HỢP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:13:57 19/05/2023 09:13:57 Đã trả kết quả
121 H63.30.20-230516-0001 1 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÙY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 09:06:50 15/06/2023 09:06:50 Đã trả kết quả
122 H63.30.20-230511-0001 1 ĐINH THỊ HỒNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 14:09:30 16/05/2023 14:09:30 Đã trả kết quả
123 H63.30.20-230517-0008 1 NGUYỄN THỊ THẢO Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 16:43:53 24/05/2023 16:43:53 Đã trả kết quả
124 H63.30.20-230518-0005 1 TRƯƠNG NGỌC BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:44:28 22/05/2023 08:44:28 Đã trả kết quả
125 H63.30.20-230516-0006 1 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:41:29 18/05/2023 10:41:29 Đã trả kết quả
126 H63.30.20-230516-0003 1 VŨ VĂN PHƯƠNG Đăng ký lại kết hôn 16/05/2023 10:55:40 23/05/2023 10:55:40 Đã trả kết quả
127 H63.30.20-230517-0006 1 NGUYỄN ANH TUẤN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 16:06:00 22/05/2023 16:06:00 Đã trả kết quả
128 H63.30.20-230510-0005 1 HOÀNG MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:52:27 12/05/2023 10:52:27 Đã trả kết quả
129 H63.30.20-230515-0004 1 LÊ VĂN NINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 13:53:30 18/05/2023 13:53:30 Đã trả kết quả
130 H63.30.20-230509-0001 1 TRẦN VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 10:10:42 11/05/2023 10:10:42 Đã trả kết quả
131 H63.30.20-230525-0002 1 TRẦN TIẾN LỰC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:56:00 29/05/2023 09:56:00 Đã trả kết quả
132 H63.30.20-230518-0002 1 LÊ KIM HOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 08:27:22 23/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả
133 H63.30.20-230516-0014 1 TRƯƠNG NGỌC LINH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:43:03 17/05/2023 15:43:03 Đã trả kết quả
134 H63.30.20-230525-0005 1 NGUYỄN MINH CHÍ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:14:48 26/05/2023 10:14:48 Đã trả kết quả
135 H63.30.20-230523-0001 1 PHẠM TRUNG ĐỨC Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:44:39 24/05/2023 13:44:39 Đã trả kết quả
136 H63.30.20-230515-0012 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:42:29 17/05/2023 15:42:29 Đã trả kết quả
137 H63.30.20-230517-0001 1 VŨ ĐỨC CƯỜNG Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 08:52:39 24/05/2023 08:52:39 Đã trả kết quả
138 H63.30.20-230519-0007 1 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:08:27 23/05/2023 14:08:27 Đã trả kết quả
139 H63.30.20-230529-0013 1 VŨ THỊ THỤC Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 29/05/2023 15:13:18 05/06/2023 15:13:18 Đã trả kết quả
140 H63.30.20-230526-0001 1 ĐỖ THANH QUANG Đăng ký kết hôn 26/05/2023 11:20:44 02/06/2023 11:20:44 Đã trả kết quả
141 H63.30.20-230530-0013 1 PHẠM THUỲTRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 14:02:10 07/06/2023 14:02:10 Đã trả kết quả
142 H63.30.20-230519-0005 1 PHẠM VĂN HƯỞNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:49:33 22/05/2023 09:49:33 Đã trả kết quả
143 H63.30.20-230531-0004 1 TRẦN THỊ LỊCH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:29:16 05/06/2023 15:29:16 Đã trả kết quả
144 H63.30.20-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:41:04 01/06/2023 08:41:04 Đã trả kết quả
145 H63.30.20-230526-0003 1 TRẦN THỊ MẼ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:47:09 30/05/2023 09:47:09 Đã trả kết quả
146 H63.30.20-230508-0003 1 VŨ THỊ THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 09:36:09 10/05/2023 09:36:09 Đã trả kết quả
147 H63.30.20-230510-0007 1 HOÀNG MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 11:02:00 12/05/2023 11:02:00 Đã trả kết quả
148 H63.30.20-230509-0003 1 NGUYỄN NGỌC THẠCH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:49:09 10/05/2023 16:49:09 Đã trả kết quả
149 H63.30.20-230516-0012 1 NGUYỄN VĂN TỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:35:18 17/05/2023 14:35:18 Đã trả kết quả
150 H63.30.20-230508-0002 1 VŨ THỊ THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 09:27:58 10/05/2023 09:27:58 Đã trả kết quả
151 H63.30.20-230530-0018 1 ĐỖ NHƯ QUANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 17:47:09 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
152 H63.30.20-230512-0009 1 TRƯƠNG THỊ GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 15:50:15 17/05/2023 15:50:15 Đã trả kết quả
153 H63.30.20-230531-0005 1 NGUYỄN MINH LƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:36:45 02/06/2023 15:36:45 Đã trả kết quả
154 H63.30.20-230526-0004 1 TRẦN THỊ MẼ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:50:48 30/05/2023 09:50:48 Đã trả kết quả
155 H63.30.20-230530-0003 1 VŨ NGỌC HÀ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:52:18 31/05/2023 09:52:18 Đã trả kết quả
156 H63.30.20-230526-0005 1 TRẦN XUÂN QUÝ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 11:13:06 29/05/2023 11:13:06 Đã trả kết quả
157 H63.30.20-230525-0001 1 LƯƠNG THỊ MINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 09:46:27 26/05/2023 09:46:27 Đã trả kết quả
158 H63.30.20-230530-0005 1 VŨ ĐĂNG HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 08:58:02 01/06/2023 08:58:02 Đã trả kết quả
159 H63.30.20-230525-0003 1 TRẦN QUYẾT TÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:59:18 29/05/2023 09:59:18 Đã trả kết quả
160 H63.30.20-230529-0005 1 TRẦN THỊ THU HÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 10:36:00 31/05/2023 10:36:00 Đã trả kết quả
161 H63.30.20-230529-0010 1 PHẠM KIÊN TRUNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 13:50:13 30/05/2023 13:50:13 Đã trả kết quả
162 H63.30.20-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 09:11:10 23/05/2023 09:11:10 Đã trả kết quả
163 H63.30.20-230530-0002 1 PHẠM THỊ XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 08:48:44 01/06/2023 08:48:44 Đã trả kết quả
164 H63.30.20-230524-0004 1 ĐỒNG THỊ THU HÀ Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 08:17:00 31/05/2023 08:17:00 Đã trả kết quả
165 H63.30.20-230530-0010 1 BÙI VĂN HUY Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:49:59 31/05/2023 09:49:59 Đã trả kết quả
166 H63.30.20-230526-0002 1 CHU NGỌC LINH Đăng ký kết hôn 26/05/2023 11:19:28 29/05/2023 11:19:28 Đã trả kết quả
167 H63.30.20-230524-0003 1 PHẠM THỊ VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 08:05:27 26/05/2023 08:05:27 Đã trả kết quả
168 H63.30.20-230515-0011 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:39:18 17/05/2023 15:39:18 Đã trả kết quả
169 H63.30.20-230515-0005 1 NGUYỄN ĐĂNG HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 13:57:45 16/05/2023 13:57:45 Đã trả kết quả
170 H63.30.20-230530-0007 1 NGUYỄN THU HẠNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:50:57 02/06/2023 09:50:57 Đã trả kết quả
171 H63.30.20-230510-0009 1 NGUYỄN THỊ HOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 13:52:57 12/05/2023 13:52:57 Đã trả kết quả
172 H63.30.20-230511-0009 1 NGUYỄN THỊ LÊ NA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:24:49 12/05/2023 16:24:49 Đã trả kết quả
173 H63.30.20-230516-0013 1 LÊ VĂN LINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:10:25 18/05/2023 15:10:25 Đã trả kết quả
174 H63.30.20-230515-0001 1 VŨ NGỌC KIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 08:41:23 17/05/2023 08:41:23 Đã trả kết quả
175 H63.30.20-230510-0013 1 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:48:24 12/05/2023 14:48:24 Đã trả kết quả
176 H63.30.20-230511-0004 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 11/05/2023 14:21:17 12/05/2023 14:21:17 Đã trả kết quả
177 H63.30.20-230524-0011 1 TRẦN THẾ HẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 13:57:25 25/05/2023 13:57:25 Đã trả kết quả
178 H63.30.20-230529-0003 1 VŨ NGỌC BIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:11:24 30/05/2023 10:11:24 Đã trả kết quả
179 H63.30.20-230529-0012 1 VŨ VĂN LÂM Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 14:02:21 30/05/2023 14:02:21 Đã trả kết quả
180 H63.30.20-230512-0003 1 TRẦN CHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:10:05 16/05/2023 09:10:05 Đã trả kết quả
181 H63.30.20-230530-0016 1 NGUYỄN THỊ HÒA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:19:17 01/06/2023 16:19:17 Đã trả kết quả
182 H63.30.20-230524-0002 1 PHAN DU DƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 08:02:35 26/05/2023 08:02:35 Đã trả kết quả
183 H63.30.20-230522-0003 1 NGUYỄN HỮU TÂN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 22/05/2023 11:20:00 23/05/2023 11:20:00 Đã trả kết quả
184 H63.30.20-230522-0007 1 TÔ PHƯƠNG DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:06:35 23/05/2023 14:06:35 Đã trả kết quả
185 H63.30.20-230530-0001 1 VŨ ĐĂNG HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 08:12:47 01/06/2023 08:12:47 Đã trả kết quả
186 H63.30.20-230515-0006 1 NGUYỄN THỊ CÚC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:19:49 16/05/2023 14:19:49 Đã trả kết quả
187 H63.30.20-230529-0006 1 TRẦN THỊ THU HÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 10:41:12 31/05/2023 10:41:12 Đã trả kết quả
188 H63.30.20-230512-0005 1 BÙI VĂN NHÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:19:50 16/05/2023 09:19:50 Đã trả kết quả
189 H63.30.20-230515-0002 1 PHẠM NGUYỆT VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 08:51:53 17/05/2023 08:51:53 Đã trả kết quả
190 H63.30.20-230509-0004 1 NGUYỄN NGỌC THẠCH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 16:48:41 10/05/2023 16:48:41 Đã trả kết quả
191 H63.30.20-230510-0006 1 HOÀNG MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:57:27 12/05/2023 10:57:27 Đã trả kết quả
192 H63.30.20-230510-0010 1 ĐOÀN THỊ TIN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:10:02 11/05/2023 14:10:02 Đã trả kết quả
193 H63.30.20-230529-0008 1 HỒ BẢO NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:43:05 30/05/2023 13:43:05 Đã trả kết quả
194 H63.30.20-230515-0014 1 LÊ NGUYÊN VINH Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:23:45 22/05/2023 16:23:45 Đã trả kết quả
195 H63.30.20-230512-0001 1 NGUYỄN ĐĂNG HẠNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:53:30 17/05/2023 09:53:30 Đã trả kết quả
196 H63.30.20-230515-0009 1 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:30:07 17/05/2023 15:30:07 Đã trả kết quả
197 H63.30.20-230531-0007 1 PHẠM THANH PHƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 17:01:22 07/06/2023 17:01:22 Đã trả kết quả
198 H63.30.20-230522-0008 1 BÙI THÀNH CHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:32:45 24/05/2023 14:32:45 Đã trả kết quả
199 H63.30.20-230522-0001 1 HỒ ĐĂNG BẮC Đăng ký khai tử 22/05/2023 10:49:21 23/05/2023 10:49:21 Đã trả kết quả
200 H63.30.20-230522-0005 1 NGUYEN DUC THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 11:34:56 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
201 H63.30.20-230524-0008 1 NGUYỄN PHƯỢNG LY Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:35:23 25/05/2023 10:35:23 Đã trả kết quả
202 H63.30.20-230518-0003 1 LƯƠNG THÚY THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:37:52 22/05/2023 08:37:52 Đã trả kết quả