DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n M�� Cang Ch���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.20-230531-0005 1 NGUYỄN THỊ LÂM Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 31/05/2023 09:33:35 02/06/2023 09:33:35 Đã trả kết quả
2 H63.26.20-230531-0013 1 THÀO THỊ CỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:25:32 01/06/2023 15:25:32 Đã trả kết quả
3 H63.26.20-230531-0006 1 LẢO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:56:43 01/06/2023 09:56:43 Đã trả kết quả
4 H63.26.20-230531-0009 1 LẢO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:59:08 01/06/2023 09:59:08 Đã trả kết quả
5 H63.26.20-230531-0015 1 SA VIỆT HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:19:05 01/06/2023 16:19:05 Đã trả kết quả
6 H63.26.20-230531-0016 1 SA VIỆT HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:21:02 01/06/2023 16:21:02 Đã trả kết quả
7 H63.26.20-230531-0003 1 NÔNG VĂN OAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:16 01/06/2023 09:20:16 Đã trả kết quả
8 H63.26.20-230531-0004 1 NÔNG VĂN OAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:21:03 01/06/2023 09:21:03 Đã trả kết quả
9 H63.26.20-230531-0011 1 GIÀNG A CỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:55:57 01/06/2023 13:55:57 Đã trả kết quả
10 H63.26.20-230531-0002 1 NÔNG VĂN OAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:17:31 01/06/2023 09:17:31 Đã trả kết quả
11 H63.26.20-230531-0007 1 LẢO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:57:33 01/06/2023 09:57:33 Đã trả kết quả
12 H63.26.20-230531-0008 1 LẢO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:58:23 01/06/2023 09:58:23 Đã trả kết quả
13 H63.26.20-230531-0001 1 LƯƠNG HẢI TRỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:14:15 01/06/2023 08:14:15 Đã trả kết quả
14 H63.26.20-230531-0012 1 GIÀNG A CỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:56:35 01/06/2023 13:56:35 Đã trả kết quả
15 H63.26.20-230531-0014 1 ĐỖ KIẾN MẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:15:20 01/06/2023 16:15:20 Đã trả kết quả
16 H63.26.20-230531-0010 1 GIÀNG A CỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:55:07 01/06/2023 13:55:07 Đã trả kết quả