DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Thị trấn Mù Cang Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.20-230504-0001 1 CỨ A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:05:29 05/05/2023 09:05:29 Đã trả kết quả
2 H63.26.20-230504-0005 1 ĐỖ THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:41:02 05/05/2023 14:41:02 Đã trả kết quả
3 H63.26.20-230504-0004 1 SÙNG A SÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:22:45 05/05/2023 09:22:45 Đã trả kết quả
4 H63.26.20-230504-0008 1 GIÀNG A LAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:09:47 05/05/2023 15:09:47 Đã trả kết quả
5 H63.26.20-230504-0002 1 PHAN ĐỨC HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:11:01 05/05/2023 09:11:01 Đã trả kết quả
6 H63.26.20-230504-0003 1 PHAN ĐỨC HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:13:28 05/05/2023 09:13:28 Đã trả kết quả
7 H63.26.20-230504-0006 1 KHANG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:03:46 05/05/2023 15:03:46 Đã trả kết quả
8 H63.26.20-230504-0009 1 GIÀNG A LAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:12:47 05/05/2023 15:12:47 Đã trả kết quả
9 H63.26.20-230504-0007 1 KHANG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:05:58 05/05/2023 15:05:58 Đã trả kết quả
10 H63.26.20-230524-0001 1 NGUYỄN MINH ĐỨC Đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:47:40 25/05/2023 09:47:40 Đã trả kết quả
11 H63.26.20-230518-0001 1 TRẦN THỊ MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 11:19:18 22/05/2023 11:19:18 Đã trả kết quả
12 H63.26.20-230519-0007 1 NÙNG THỊ NGÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 16:32:14 24/05/2023 16:32:14 Đã trả kết quả
13 H63.26.20-230519-0006 1 ĐẶNG THUỲ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:05:59 22/05/2023 15:05:59 Đã trả kết quả
14 H63.26.20-230519-0004 1 HOÀNG THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:42:19 22/05/2023 14:42:19 Đã trả kết quả
15 H63.26.20-230522-0001 1 NGUYỄN THÚY HUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 16:29:06 25/05/2023 16:29:06 Đã trả kết quả
16 H63.26.20-230516-0003 1 ĐỖ KIẾN ĐÀO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:51:15 18/05/2023 15:51:15 Đã trả kết quả
17 H63.26.20-230519-0002 1 LÝ THỊ NGOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:34:11 22/05/2023 14:34:11 Đã trả kết quả
18 H63.26.20-230519-0005 1 HỜ SÚA LÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:45:21 22/05/2023 14:45:21 Đã trả kết quả
19 H63.26.20-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:38:35 22/05/2023 14:38:35 Đã trả kết quả
20 H63.26.20-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 09:14:49 12/05/2023 09:14:49 Đã trả kết quả
21 H63.26.20-230516-0001 1 NGUYỄN VINH QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 11:23:38 18/05/2023 11:23:38 Đã trả kết quả
22 H63.26.20-230511-0001 1 TRẦN THỊ VUI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:26:07 15/05/2023 15:26:07 Đã trả kết quả
23 H63.26.20-230517-0002 1 NGUYỄN THÚY HUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 10:45:59 19/05/2023 10:45:59 Đã trả kết quả
24 H63.26.20-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:58:41 12/05/2023 14:58:41 Đã trả kết quả
25 H63.26.20-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ THANH VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 16:29:07 17/05/2023 16:29:07 Đã trả kết quả
26 H63.26.20-230525-0002 1 GIÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 09:13:26 30/05/2023 09:13:26 Đã trả kết quả
27 H63.26.20-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:57:42 12/05/2023 14:57:42 Đã trả kết quả
28 H63.26.20-230512-0002 1 NGUYỄN VĂN TÚC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:39:00 16/05/2023 10:39:00 Đã trả kết quả
29 H63.26.20-230519-0001 1 GIÀNG A SÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:24:13 22/05/2023 14:24:13 Đã trả kết quả
30 H63.26.20-230525-0003 1 BÙI NGỌC QUỲNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 13:50:45 30/05/2023 13:50:45 Đã trả kết quả
31 H63.26.20-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 13:53:19 12/05/2023 13:53:19 Đã trả kết quả
32 H63.26.20-230516-0002 1 NGUYỄN ĐÌNH SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:28:08 18/05/2023 15:28:08 Đã trả kết quả
33 H63.26.20-230517-0001 1 NGUYỄN XUÂN TRÀO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:42:52 19/05/2023 09:42:52 Đã trả kết quả
34 H63.26.20-230512-0001 1 LƯU THỊ YẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:23:45 16/05/2023 09:23:45 Đã trả kết quả
35 H63.26.20-230511-0002 1 TRẦN THỊ VUI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:25:34 17/05/2023 08:25:34 Đã trả kết quả
36 H63.26.20-230508-0001 1 ĐOÀN KIM QUÝ Đăng ký kết hôn 08/05/2023 15:42:52 09/05/2023 15:42:52 Đã trả kết quả
37 H63.26.20-230509-0001 1 LÙ THỊ HẠNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:41:32 12/05/2023 10:41:32 Đã trả kết quả