DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n M�� Cang Ch���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.20-230426-0005 1 TRẦN THỊ HIỀN Đăng ký lại khai tử 27/04/2023 10:58:29 09/05/2023 10:58:29 Đã trả kết quả