DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Li��n S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.20-230510-0003 1 ĐINH THỊ ĐƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 14:45:59 09/06/2023 14:45:59 Đã trả kết quả
2 H63.29.20-230531-0002 1 ĐÀM QUỐC VIỆT Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 16:27:28 07/06/2023 16:27:28 Đã trả kết quả
3 H63.29.20-230531-0001 1 VU CONG PHI Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:33:02 01/06/2023 16:33:02 Đã trả kết quả