DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Li��n S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.20-230505-0002 1 SA VĂN KIỂM Đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:38:10 08/05/2023 14:38:10 Đã trả kết quả
2 H63.29.20-230505-0003 1 ĐÀO THỊ NGỌC THẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 14:38:55 08/05/2023 14:38:55 Đã trả kết quả
3 H63.29.20-230505-0007 1 HÀ VĂN HƯỚNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 16:04:15 08/05/2023 16:04:15 Đã trả kết quả
4 H63.29.20-230505-0004 1 SA VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:48:58 09/05/2023 15:48:58 Đã trả kết quả
5 H63.29.20-230424-0004 1 CHỬ THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:37:17 29/05/2023 15:37:17 Đã trả kết quả
6 H63.29.20-230505-0005 1 SA NGỌC XUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:54:50 09/05/2023 15:54:50 Đã trả kết quả
7 H63.29.20-230505-0001 1 VŨ ĐỨC CÔI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 09:07:43 08/05/2023 09:07:43 Đã trả kết quả
8 H63.29.20-230504-0001 1 PHẠM SƠN LÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:07:20 09/05/2023 15:07:20 Đã trả kết quả
9 H63.29.20-230421-0001 1 TRẦN THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 15:03:04 24/05/2023 15:03:04 Đã trả kết quả
10 H63.29.20-230505-0006 1 LÊ DUY TOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 16:00:53 09/05/2023 16:00:53 Đã trả kết quả
11 H63.29.20-230522-0003 1 NGUYỄN NHƯ HIẾU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 14:26:01 25/05/2023 14:26:01 Đã trả kết quả
12 H63.29.20-230518-0005 1 NGÔ THỊ THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:29:12 22/05/2023 14:29:12 Đã trả kết quả
13 H63.29.20-230518-0001 1 SA VĂN BẮC Đăng ký khai tử 18/05/2023 09:57:39 19/05/2023 09:57:39 Đã trả kết quả
14 H63.29.20-230524-0002 1 LÒ VĂN QUANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 13:57:55 25/05/2023 13:57:55 Đã trả kết quả
15 H63.29.20-230524-0007 1 NGUYỄN HOA HẢI Đăng ký khai tử 24/05/2023 15:10:51 25/05/2023 15:10:51 Đã trả kết quả
16 H63.29.20-230522-0002 1 PHẠM QUỐC KHÁNH Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:46:52 23/05/2023 09:46:52 Đã trả kết quả
17 H63.29.20-230509-0001 1 TRẦN ĐỨC PHÒNG Đăng ký khai tử 09/05/2023 15:59:49 10/05/2023 15:59:49 Đã trả kết quả
18 H63.29.20-230516-0001 1 TRỊNH ĐỨC THẮNG Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 13:52:35 23/05/2023 13:52:35 Đã trả kết quả
19 H63.29.20-230529-0001 1 LÒ THỊ HUYẾN Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 09:42:50 05/06/2023 09:42:50 Đã trả kết quả
20 H63.29.20-230524-0003 1 LÒ VĂN QUANG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 13:57:05 25/05/2023 13:57:05 Đã trả kết quả
21 H63.29.20-230510-0001 1 BÙI TIẾN LỢI Đăng ký kết hôn 10/05/2023 08:33:29 11/05/2023 08:33:29 Đã trả kết quả
22 H63.29.20-230510-0002 1 ĐINH THỊ LỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 09:14:20 15/05/2023 09:14:20 Đã trả kết quả
23 H63.29.20-230529-0002 1 NGUYỄN HẢI LÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:55:10 01/06/2023 10:55:10 Đã trả kết quả
24 H63.29.20-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN DUYẾN Đăng ký kết hôn 11/05/2023 13:58:42 12/05/2023 13:58:42 Đã trả kết quả
25 H63.29.20-230508-0002 1 ĐỖ THỊ TỨ Đăng ký khai tử 08/05/2023 14:16:47 11/05/2023 14:16:47 Đã trả kết quả
26 H63.29.20-230515-0001 1 HÀ VĂN CƯỜNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 15/05/2023 15:49:39 17/05/2023 15:49:39 Đã trả kết quả
27 H63.29.20-230516-0002 1 HOÀNG VĂN NGUYỄN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 16/05/2023 14:15:46 18/05/2023 14:15:46 Đã trả kết quả
28 H63.29.20-230518-0003 1 HOÀNG THỊ HƯƠNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:35:05 19/05/2023 09:35:05 Đã trả kết quả
29 H63.29.20-230518-0002 1 NGUYỄN THĂNG LONG Đăng ký khai tử 18/05/2023 09:54:11 23/05/2023 09:54:11 Đã trả kết quả
30 H63.29.20-230508-0003 1 ĐỖ THỊ TỨ Đăng ký khai tử 08/05/2023 14:24:10 11/05/2023 14:24:10 Đã trả kết quả
31 H63.29.20-230531-0002 1 ĐÀM QUỐC VIỆT Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 16:27:28 07/06/2023 16:27:28 Đã trả kết quả
32 H63.29.20-230524-0006 1 NGÔ THỊ THOA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 14:43:52 25/05/2023 14:43:52 Đã trả kết quả
33 H63.29.20-230524-0005 1 HÀ VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:35:45 26/05/2023 14:35:45 Đã trả kết quả
34 H63.29.20-230519-0001 1 ĐÀO THỊ NGỌC THẢO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 15:12:20 24/05/2023 15:12:20 Đã trả kết quả
35 H63.29.20-230524-0004 1 ĐẶNG THỊ THANH XUÂN Đăng ký lại kết hôn 24/05/2023 14:20:02 31/05/2023 14:20:02 Đã trả kết quả
36 H63.29.20-230525-0002 1 ĐÀO QUÝ NHÂN Đăng ký khai tử 25/05/2023 14:23:13 26/05/2023 14:23:13 Đã trả kết quả
37 H63.29.20-230508-0001 1 VŨ THỊ THƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 10:17:02 09/05/2023 10:17:02 Đã trả kết quả
38 H63.29.20-230511-0002 1 HOÀNG VĂN THÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:21:27 15/05/2023 14:21:27 Đã trả kết quả
39 H63.29.20-230518-0004 1 QUẢN ĐÌNH SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:21:41 22/05/2023 14:21:41 Đã trả kết quả
40 H63.29.20-230524-0001 1 TRẦN THỊ ĐỊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 08:50:35 29/05/2023 08:50:35 Đã trả kết quả
41 H63.29.20-230523-0001 1 LÂM KHÁNH LY Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:51:49 24/05/2023 09:51:49 Đã trả kết quả
42 H63.29.20-230522-0001 1 PHẠM VĂN ĐỒNG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 08:54:04 23/05/2023 08:54:04 Đã trả kết quả
43 H63.29.20-230519-0002 1 HÀ VĂN LỴ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 16:11:56 23/05/2023 16:11:56 Đã trả kết quả
44 H63.29.20-230525-0001 1 HOÀNG THỊ QUỲNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:05:05 29/05/2023 10:05:05 Đã trả kết quả