DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Li��n S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.20-230424-0004 1 CHỬ THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:37:17 29/05/2023 15:37:17 Đã trả kết quả
2 H63.29.20-230421-0001 1 TRẦN THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 15:03:04 24/05/2023 15:03:04 Đã trả kết quả