DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Tr���n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.21-230530-0002 1 HÀ THỊ LAN ANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 15:43:23 31/05/2023 15:43:23 Đã trả kết quả
2 H63.29.21-230531-0002 1 TRIỆU TRÍ HỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:54:42 02/06/2023 08:54:42 Đã trả kết quả