DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Tr���n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.21-230329-0001 1 HỒ NGỌC SƠN Đăng ký khai sinh 30/03/2023 14:02:44 31/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.21-230330-0003 1 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/03/2023 13:56:19 03/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.29.21-230428-0001 1 HOÀNG TƯỜNG THUẬT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 28/04/2023 14:16:12 05/05/2023 14:16:12 Đã trả kết quả
4 H63.29.21-230504-0005 1 PHẠM ĐÌNH LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:56:53 08/05/2023 09:56:53 Đã trả kết quả
5 H63.29.21-230414-0001 1 BÙI THỊ LÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/04/2023 10:27:02 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.29.21-230427-0001 1 HOÀNG VĂN SINH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 27/04/2023 08:28:40 28/04/2023 08:28:40 Đã trả kết quả
7 H63.29.21-230418-0001 1 PHÙNG VĂN BIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/04/2023 08:53:20 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.29.21-230411-0002 1 TRẦN THỊ HÀ Đăng ký khai tử 11/04/2023 09:48:58 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.29.21-230505-0002 1 HÀ VĂN HƯỚNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:36:01 09/05/2023 08:36:01 Đã trả kết quả
10 H63.29.21-230419-0001 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/04/2023 09:56:44 21/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.29.21-230505-0006 1 PHẠM ĐỨC DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:19:23 09/05/2023 14:19:23 Đã trả kết quả
12 H63.29.21-230505-0003 1 LƯƠNG THỊ THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:55:23 09/05/2023 08:55:23 Đã trả kết quả
13 H63.29.21-230505-0004 1 BÙI DUY THƯỜNG Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:58:33 08/05/2023 09:58:33 Đã trả kết quả
14 H63.29.21-230504-0006 1 NGUYỄN TUỆ MINH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:10:48 08/05/2023 09:10:48 Đã trả kết quả
15 H63.29.21-230406-0002 1 DƯƠNG HỮU TƯ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 06/04/2023 14:30:46 07/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.29.21-230407-0001 1 CAO TRUNG KIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/04/2023 10:16:37 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.29.21-230406-0003 1 TRẦN THỊ HỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 06/04/2023 15:08:07 10/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.29.21-230406-0001 1 NGÔ ĐỨC TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 06/04/2023 09:32:02 10/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.29.21-230407-0003 1 HÀ ANH THÁI Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 07/04/2023 16:02:57 10/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.29.21-230504-0008 1 TRẦN QUỐC HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:18:50 08/05/2023 17:18:50 Đã trả kết quả
21 H63.29.21-230421-0003 1 ĐỖ VĂN LUYỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 10:38:29 25/04/2023 10:38:29 Đã trả kết quả
22 H63.29.21-230412-0001 1 BÙI VĂN THU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/04/2023 09:54:33 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.29.21-230508-0001 1 ĐỖ TRỌNG THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 09:24:36 10/05/2023 09:24:36 Đã trả kết quả
24 H63.29.21-230504-0001 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:19:20 05/05/2023 08:19:20 Đã trả kết quả
25 H63.29.21-230504-0002 1 LÊ THỊ HỢP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 08:25:14 08/05/2023 08:25:14 Đã trả kết quả
26 H63.29.21-230505-0001 1 HOANG PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:06:58 08/05/2023 08:06:58 Đã trả kết quả
27 H63.29.21-230505-0005 1 TRẦN XUÂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:16:40 09/05/2023 14:16:40 Đã trả kết quả
28 H63.29.21-230425-0002 1 NGUYỄN NHƯ ĐẠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/04/2023 08:44:32 27/04/2023 08:44:32 Đã trả kết quả
29 H63.29.21-230427-0006 1 DƯƠNG SINH TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/04/2023 15:08:16 28/04/2023 15:08:16 Đã trả kết quả
30 H63.29.21-230424-0003 1 NGUYỄN MẠNH TÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/04/2023 09:44:39 26/04/2023 09:44:39 Đã trả kết quả
31 H63.29.21-230421-0005 1 VŨ THỊ NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 15:06:04 25/04/2023 15:06:04 Đã trả kết quả
32 H63.29.21-230425-0001 1 MAI ĐỨC LIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/04/2023 08:10:56 27/04/2023 08:10:56 Đã trả kết quả
33 H63.29.21-230414-0003 1 MAI THỊ NGA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 14/04/2023 14:42:26 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.29.21-230504-0004 1 TRIỆU THỊ HIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:26:08 08/05/2023 09:26:08 Đã trả kết quả
35 H63.29.21-230427-0003 1 LÊ MINH TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 27/04/2023 11:24:03 04/05/2023 11:24:03 Đã trả kết quả
36 H63.29.21-230504-0007 1 PHẠM THỊ VIỄN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 15:22:14 08/05/2023 15:22:14 Đã trả kết quả
37 H63.29.21-230504-0003 1 NGUYỄN THANH SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:27:40 05/05/2023 08:27:40 Đã trả kết quả
38 H63.29.21-230425-0003 1 LƯU THÀNH TÔN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 25/04/2023 10:08:54 26/04/2023 10:08:54 Đã trả kết quả
39 H63.29.21-230417-0004 1 TRẦN THỊ HẰNG Đăng ký lại khai sinh 21/04/2023 07:48:59 28/04/2023 07:48:59 Đã trả kết quả
40 H63.29.21-230417-0001 1 HOÀNG VĂN LONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/04/2023 08:30:10 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 H63.29.21-230417-0003 1 HOÀNG VĂN DU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/04/2023 09:59:42 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.29.21-230411-0001 1 VŨ THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/04/2023 09:06:27 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 H63.29.21-230424-0002 1 PHẠM MINH TUẤN Đăng ký khai sinh 27/04/2023 07:44:59 28/04/2023 07:44:59 Đã trả kết quả
44 H63.29.21-230410-0003 1 TRẦN THỊ THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/04/2023 15:20:14 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 H63.29.21-230410-0002 1 NGUYỄN THỊ ÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/04/2023 14:49:22 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.29.21-230410-0004 1 PHẠM QUANG NĂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/04/2023 16:09:57 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.29.21-230407-0002 1 PHƯƠNG THÚY DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/04/2023 14:06:04 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 H63.29.21-230413-0001 1 NGUYỄN VĂN THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/04/2023 15:24:47 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 H63.29.21-230411-0004 1 HOÀNG VĂN HIỆN Đăng ký kết hôn 12/04/2023 10:12:43 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 H63.29.21-230417-0002 1 HOÀNG THỊ GÁI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/04/2023 09:19:30 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
51 H63.29.21-230418-0002 1 NGUYỄN VIẾT DÂN Đăng ký lại khai sinh 21/04/2023 07:46:39 28/04/2023 07:46:39 Đã trả kết quả
52 H63.29.21-230414-0002 1 TRẦN THI THU AN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 14/04/2023 10:55:51 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
53 H63.29.21-230421-0001 1 NGUYỄN VĂN THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 07:54:02 25/04/2023 07:54:02 Đã trả kết quả
54 H63.29.21-230421-0002 1 LƯƠNG THỊ THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 07:59:19 25/04/2023 07:59:19 Đã trả kết quả
55 H63.29.21-230418-0003 1 HOÀNG THỊ TIN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/04/2023 09:42:53 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
56 H63.29.21-230418-0004 1 LƯU TRUNG DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/04/2023 14:54:24 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
57 H63.29.21-230424-0001 1 HOÀNG VĂN THIỆP Đăng ký kết hôn 24/04/2023 08:28:30 25/04/2023 08:28:30 Đã trả kết quả
58 H63.29.21-230421-0004 1 ĐẶNG VĂN QUANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/04/2023 08:01:42 27/04/2023 08:01:42 Đã trả kết quả
59 H63.29.21-230510-0002 1 PHẠM THỊ THÙY GIANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:02:26 12/05/2023 10:02:26 Đã trả kết quả
60 H63.29.21-230510-0008 1 ĐẶNG VĂN LỊCH Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 10/05/2023 14:23:41 12/05/2023 14:23:41 Đã trả kết quả
61 H63.29.21-230522-0001 1 TRẦN MINH CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:27:23 23/05/2023 08:27:23 Đã trả kết quả
62 H63.29.21-230517-0001 1 DƯƠNG HỮU TƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:48:48 18/05/2023 08:48:48 Đã trả kết quả
63 H63.29.21-230525-0002 1 ĐINH QUANG HOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:47:09 29/05/2023 15:47:09 Đã trả kết quả
64 H63.29.21-230523-0001 1 CAO ĐĂNG BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:20:25 25/05/2023 09:20:25 Đã trả kết quả
65 H63.29.21-230517-0005 1 HOÀNG PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:15:07 18/05/2023 10:15:07 Đã trả kết quả
66 H63.29.21-230508-0005 1 VŨ VĂN ĐẠT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:08:06 10/05/2023 16:08:06 Đã trả kết quả
67 H63.29.21-230505-0007 1 NGUYỄN XUÂN TIẾN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:19:45 09/05/2023 09:19:45 Đã trả kết quả
68 H63.29.21-230522-0004 1 HOÀNG VĂN THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 10:15:03 24/05/2023 10:15:03 Đã trả kết quả
69 H63.29.21-230509-0002 1 ĐỖ ĐÌNH TIẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 10:07:39 10/05/2023 10:07:39 Đã trả kết quả
70 H63.29.21-230508-0003 1 NGUYỄN VĂN NAM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:15:00 09/05/2023 14:15:00 Đã trả kết quả
71 H63.29.21-230510-0001 1 TRIỆU THỊ HẢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 08:19:49 12/05/2023 08:19:49 Đã trả kết quả
72 H63.29.21-230510-0009 1 TRẦN QUỐC HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:31:11 12/05/2023 15:31:11 Đã trả kết quả
73 H63.29.21-230525-0003 1 ĐÀO CÔNG HƯNG Đăng ký khai tử 26/05/2023 15:51:00 29/05/2023 15:51:00 Đã trả kết quả
74 H63.29.21-230517-0004 1 VŨ THỊ HUYỀN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:58:08 18/05/2023 09:58:08 Đã trả kết quả
75 H63.29.21-230508-0002 1 NGUYỄN VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:11:41 10/05/2023 10:11:41 Đã trả kết quả
76 H63.29.21-230509-0001 1 ĐỖ ĐÌNH HOẠT Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 08:38:24 16/05/2023 08:38:24 Đã trả kết quả
77 H63.29.21-230517-0003 1 HOÀNG VĂN HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:50:57 18/05/2023 08:50:57 Đã trả kết quả
78 H63.29.21-230515-0003 1 BÙI VĂN THU Đăng ký khai tử 16/05/2023 08:46:36 17/05/2023 08:46:36 Đã trả kết quả
79 H63.29.21-230523-0002 1 ĐỖ XUÂN TIẾN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 23/05/2023 17:45:17 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
80 H63.29.21-230510-0005 1 PHẠM THANH NAM Đăng ký khai sinh 10/05/2023 14:17:29 11/05/2023 14:17:29 Đã trả kết quả
81 H63.29.21-230510-0006 1 NGUYỄN VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:34:53 12/05/2023 10:34:53 Đã trả kết quả
82 H63.29.21-230525-0001 1 HOÀNG XUÂN THÙY Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:48:39 26/05/2023 09:48:39 Đã trả kết quả
83 H63.29.21-230522-0006 1 ĐẶNG QUANG HUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:28:21 24/05/2023 15:28:21 Đã trả kết quả
84 H63.29.21-230510-0007 1 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:54:13 12/05/2023 10:54:13 Đã trả kết quả
85 H63.29.21-230512-0004 1 PHẠM MINH ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:59:11 15/05/2023 15:59:11 Đã trả kết quả
86 H63.29.21-230508-0004 1 TÔ NGỌC BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:06:17 10/05/2023 16:06:17 Đã trả kết quả
87 H63.29.21-230512-0002 1 PHẠM VĂN KHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:03:41 16/05/2023 14:03:41 Đã trả kết quả