DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Th��� tr���n N��ng tr�����ng Tr���n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.21-230504-0005 1 PHẠM ĐÌNH LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:56:53 08/05/2023 09:56:53 Đã trả kết quả
2 H63.29.21-230505-0002 1 HÀ VĂN HƯỚNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:36:01 09/05/2023 08:36:01 Đã trả kết quả
3 H63.29.21-230505-0006 1 PHẠM ĐỨC DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:19:23 09/05/2023 14:19:23 Đã trả kết quả
4 H63.29.21-230505-0003 1 LƯƠNG THỊ THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:55:23 09/05/2023 08:55:23 Đã trả kết quả
5 H63.29.21-230505-0004 1 BÙI DUY THƯỜNG Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:58:33 08/05/2023 09:58:33 Đã trả kết quả
6 H63.29.21-230504-0006 1 NGUYỄN TUỆ MINH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:10:48 08/05/2023 09:10:48 Đã trả kết quả
7 H63.29.21-230504-0008 1 TRẦN QUỐC HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:18:50 08/05/2023 17:18:50 Đã trả kết quả
8 H63.29.21-230508-0001 1 ĐỖ TRỌNG THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 09:24:36 10/05/2023 09:24:36 Đã trả kết quả
9 H63.29.21-230504-0001 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:19:20 05/05/2023 08:19:20 Đã trả kết quả
10 H63.29.21-230504-0002 1 LÊ THỊ HỢP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 08:25:14 08/05/2023 08:25:14 Đã trả kết quả
11 H63.29.21-230505-0001 1 HOANG PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:06:58 08/05/2023 08:06:58 Đã trả kết quả
12 H63.29.21-230505-0005 1 TRẦN XUÂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:16:40 09/05/2023 14:16:40 Đã trả kết quả
13 H63.29.21-230504-0004 1 TRIỆU THỊ HIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:26:08 08/05/2023 09:26:08 Đã trả kết quả
14 H63.29.21-230504-0007 1 PHẠM THỊ VIỄN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 15:22:14 08/05/2023 15:22:14 Đã trả kết quả
15 H63.29.21-230504-0003 1 NGUYỄN THANH SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:27:40 05/05/2023 08:27:40 Đã trả kết quả
16 H63.29.21-230519-0001 1 TRẦN THỊ HIỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:14:38 24/05/2023 08:14:38 Đã trả kết quả
17 H63.29.21-230510-0010 1 HOÀNG THỊ KIỀU TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:45:28 15/05/2023 15:45:28 Đã trả kết quả
18 H63.29.21-230510-0002 1 PHẠM THỊ THÙY GIANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:02:26 12/05/2023 10:02:26 Đã trả kết quả
19 H63.29.21-230510-0008 1 ĐẶNG VĂN LỊCH Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 10/05/2023 14:23:41 12/05/2023 14:23:41 Đã trả kết quả
20 H63.29.21-230522-0001 1 TRẦN MINH CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:27:23 23/05/2023 08:27:23 Đã trả kết quả
21 H63.29.21-230522-0002 1 TRƯƠNG THỊ XUYẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:12:19 25/05/2023 09:12:19 Đã trả kết quả
22 H63.29.21-230522-0003 1 PHẠM THỊ THƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 09:27:33 24/05/2023 09:27:33 Đã trả kết quả
23 H63.29.21-230522-0005 1 LƯƠNG THỊ LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:09:02 24/05/2023 15:09:02 Đã trả kết quả
24 H63.29.21-230517-0006 1 ĐẶNG VĂN BIỂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 14:39:49 19/05/2023 14:39:49 Đã trả kết quả
25 H63.29.21-230517-0001 1 DƯƠNG HỮU TƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:48:48 18/05/2023 08:48:48 Đã trả kết quả
26 H63.29.21-230525-0002 1 ĐINH QUANG HOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:47:09 29/05/2023 15:47:09 Đã trả kết quả
27 H63.29.21-230523-0001 1 CAO ĐĂNG BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:20:25 25/05/2023 09:20:25 Đã trả kết quả
28 H63.29.21-230517-0005 1 HOÀNG PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:15:07 18/05/2023 10:15:07 Đã trả kết quả
29 H63.29.21-230508-0005 1 VŨ VĂN ĐẠT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:08:06 10/05/2023 16:08:06 Đã trả kết quả
30 H63.29.21-230505-0007 1 NGUYỄN XUÂN TIẾN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:19:45 09/05/2023 09:19:45 Đã trả kết quả
31 H63.29.21-230522-0004 1 HOÀNG VĂN THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 10:15:03 24/05/2023 10:15:03 Đã trả kết quả
32 H63.29.21-230509-0002 1 ĐỖ ĐÌNH TIẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 10:07:39 10/05/2023 10:07:39 Đã trả kết quả
33 H63.29.21-230508-0003 1 NGUYỄN VĂN NAM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:15:00 09/05/2023 14:15:00 Đã trả kết quả
34 H63.29.21-230515-0001 1 VŨ THỊ THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:59:59 17/05/2023 14:59:59 Đã trả kết quả
35 H63.29.21-230510-0001 1 TRIỆU THỊ HẢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 08:19:49 12/05/2023 08:19:49 Đã trả kết quả
36 H63.29.21-230510-0009 1 TRẦN QUỐC HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:31:11 12/05/2023 15:31:11 Đã trả kết quả
37 H63.29.21-230530-0002 1 HÀ THỊ LAN ANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 15:43:23 31/05/2023 15:43:23 Đã trả kết quả
38 H63.29.21-230525-0003 1 ĐÀO CÔNG HƯNG Đăng ký khai tử 26/05/2023 15:51:00 29/05/2023 15:51:00 Đã trả kết quả
39 H63.29.21-230517-0004 1 VŨ THỊ HUYỀN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:58:08 18/05/2023 09:58:08 Đã trả kết quả
40 H63.29.21-230508-0002 1 NGUYỄN VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:11:41 10/05/2023 10:11:41 Đã trả kết quả
41 H63.29.21-230509-0001 1 ĐỖ ĐÌNH HOẠT Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 08:38:24 16/05/2023 08:38:24 Đã trả kết quả
42 H63.29.21-230517-0003 1 HOÀNG VĂN HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:50:57 18/05/2023 08:50:57 Đã trả kết quả
43 H63.29.21-230515-0003 1 BÙI VĂN THU Đăng ký khai tử 16/05/2023 08:46:36 17/05/2023 08:46:36 Đã trả kết quả
44 H63.29.21-230518-0001 1 ĐỖ THỊ THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 10:05:44 22/05/2023 10:05:44 Đã trả kết quả
45 H63.29.21-230523-0002 1 ĐỖ XUÂN TIẾN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 23/05/2023 17:45:17 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.29.21-230512-0003 1 NGUYỄN NGỌC THỌ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 15:43:59 15/05/2023 15:43:59 Đã trả kết quả
47 H63.29.21-230515-0002 1 BÀNH VĂN NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:04:53 17/05/2023 15:04:53 Đã trả kết quả
48 H63.29.21-230510-0005 1 PHẠM THANH NAM Đăng ký khai sinh 10/05/2023 14:17:29 11/05/2023 14:17:29 Đã trả kết quả
49 H63.29.21-230531-0002 1 TRIỆU TRÍ HỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:54:42 02/06/2023 08:54:42 Đã trả kết quả
50 H63.29.21-230510-0006 1 NGUYỄN VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:34:53 12/05/2023 10:34:53 Đã trả kết quả
51 H63.29.21-230529-0001 1 DƯƠNG ĐẠI ĐỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:31:34 31/05/2023 15:31:34 Đã trả kết quả
52 H63.29.21-230512-0001 1 TRẦN THỊ HẰNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 13:54:07 15/05/2023 13:54:07 Đã trả kết quả
53 H63.29.21-230525-0001 1 HOÀNG XUÂN THÙY Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:48:39 26/05/2023 09:48:39 Đã trả kết quả
54 H63.29.21-230522-0006 1 ĐẶNG QUANG HUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:28:21 24/05/2023 15:28:21 Đã trả kết quả
55 H63.29.21-230510-0007 1 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:54:13 12/05/2023 10:54:13 Đã trả kết quả
56 H63.29.21-230512-0004 1 PHẠM MINH ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:59:11 15/05/2023 15:59:11 Đã trả kết quả
57 H63.29.21-230508-0004 1 TÔ NGỌC BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:06:17 10/05/2023 16:06:17 Đã trả kết quả
58 H63.29.21-230512-0002 1 PHẠM VĂN KHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:03:41 16/05/2023 14:03:41 Đã trả kết quả