DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n Tr���m t���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.19-230531-0001 1 ĐINH THỊ THU HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:10:30 01/06/2023 09:10:30 Đã trả kết quả
2 H63.27.19-230531-0003 1 LÊ QUANG HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:44:04 01/06/2023 14:44:04 Đã trả kết quả
3 H63.27.19-230531-0002 1 HOÀNG MẠNH SỞ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:19:06 02/06/2023 14:19:06 Đã trả kết quả