DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n Y��n Th���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.18-230531-0002 1 MÔNG THỊ LÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:02:41 02/06/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
2 H63.25.18-230531-0004 1 HOÀNG THỊ MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 11:10:24 05/06/2023 11:10:24 Đã trả kết quả
3 H63.25.18-230531-0003 1 TĂNG VĂN THỎA Đăng ký kết hôn 31/05/2023 11:11:01 01/06/2023 11:11:01 Đã trả kết quả
4 H63.25.18-230531-0005 1 NGUYỄN VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:58:44 02/06/2023 10:58:44 Đã trả kết quả
5 H63.25.18-230516-0002 1 LỘC THỊ NGỌC DIỄM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:01:33 15/06/2023 10:01:33 Đã trả kết quả
6 H63.25.18-230531-0007 1 BÙI THỊ QUÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:24:22 02/06/2023 15:24:22 Đã trả kết quả
7 H63.25.18-230531-0006 1 HOÀNG MINH TIẾN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 11:18:45 01/06/2023 11:18:45 Đã trả kết quả
8 H63.25.18-230531-0008 1 HOÀNG THỊ MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:24:37 05/06/2023 16:24:37 Đã trả kết quả
9 H63.25.18-230531-0009 1 NGỌC QUỲNH CHANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 16:22:22 01/06/2023 16:22:22 Đã trả kết quả
10 H63.25.18-230530-0006 1 NGUYỄN VĂN TỈNH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:49:03 01/06/2023 07:49:03 Đã trả kết quả
11 H63.25.18-230531-0001 1 TRẦN VĂN TÁM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:08:43 01/06/2023 08:08:43 Đã trả kết quả