DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Thị trấn Yên Thế
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.18-230424-0008 1 NÔNG TRẦN KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:52:34 29/05/2023 15:52:34 Đã trả kết quả
2 H63.25.18-230424-0006 1 NGUYỄN THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:37:58 29/05/2023 15:37:58 Đã trả kết quả
3 H63.25.18-230424-0007 1 NGUYỄN THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:48:42 29/05/2023 15:48:42 Đã trả kết quả
4 H63.25.18-230424-0005 1 HOÀNG VĂN NÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:27:18 29/05/2023 15:27:18 Đã trả kết quả
5 H63.25.18-230424-0009 1 ĐỖ THÁI TRỌNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:55:52 29/05/2023 15:55:52 Đã trả kết quả