DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n Y��n Th���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.18-230424-0008 1 NÔNG TRẦN KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:52:34 29/05/2023 15:52:34 Đã trả kết quả
2 H63.25.18-230424-0006 1 NGUYỄN THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:37:58 29/05/2023 15:37:58 Đã trả kết quả
3 H63.25.18-230424-0007 1 NGUYỄN THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:48:42 29/05/2023 15:48:42 Đã trả kết quả
4 H63.25.18-230424-0005 1 HOÀNG VĂN NÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:27:18 29/05/2023 15:27:18 Đã trả kết quả
5 H63.25.18-230424-0009 1 ĐỖ THÁI TRỌNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 15:55:52 29/05/2023 15:55:52 Đã trả kết quả