DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� T�� L���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.43-230530-0004 1 HÀ VĂN THỊNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 30/05/2023 10:22:39 06/06/2023 10:22:39 Đã trả lại dân
2 H63.29.43-230530-0003 1 HÀ THỊ MƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:44:18 29/06/2023 09:44:18 Đã trả lại dân
3 H63.29.43-230530-0001 1 HOÀNG DUY BẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:20:58 29/06/2023 08:20:58 Đã trả lại dân
4 H63.29.43-230530-0002 1 LÙ THỊ LANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:26:50 29/06/2023 09:26:50 Đã trả lại dân