DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND x�� T�� L���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.43-230505-0001 1 HOÀNG QUANG LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:30:00 10/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.43-230505-0002 1 HOÀNG VĂN LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:12:04 09/05/2023 14:12:04 Đã trả kết quả
3 H63.29.43-230504-0001 1 TRIỆU VĂN LANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:27:46 08/05/2023 09:27:46 Đã trả kết quả
4 H63.29.43-230504-0002 1 HOÀNG VĂN THẮNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:31:29 05/05/2023 14:31:29 Đã trả kết quả
5 H63.29.43-230504-0003 1 HOÀNG THỊ PHÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:23:53 09/05/2023 15:23:53 Đã trả kết quả
6 H63.29.43-230517-0001 1 LÒ THỊ HÒA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:13:52 18/05/2023 08:13:52 Đã trả kết quả
7 H63.29.43-230519-0002 1 LÒ VĂN ĐỨC Đăng ký kết hôn 19/05/2023 09:02:13 22/05/2023 09:02:13 Đã trả kết quả
8 H63.29.43-230519-0004 1 CHU VĂN NAM Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 16:27:55 26/05/2023 16:27:55 Đã trả kết quả
9 H63.29.43-230522-0001 1 HOÀNG THỊ HÀ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 22/05/2023 10:52:50 23/05/2023 10:52:50 Đã trả kết quả
10 H63.29.43-230530-0004 1 HÀ VĂN THỊNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 30/05/2023 10:22:39 06/06/2023 10:22:39 Đã trả lại dân
11 H63.29.43-230530-0003 1 HÀ THỊ MƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:44:18 29/06/2023 09:44:18 Đã trả lại dân
12 H63.29.43-230530-0001 1 HOÀNG DUY BẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:20:58 29/06/2023 08:20:58 Đã trả lại dân
13 H63.29.43-230530-0005 1 HÀ THỊ BÔNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:30:54 31/05/2023 10:30:54 Đã trả kết quả
14 H63.29.43-230522-0004 1 HOÀNG VĂN IẾNG Đăng ký khai tử 22/05/2023 16:10:09 23/05/2023 16:10:09 Đã trả kết quả
15 H63.29.43-230519-0001 1 LÒ THỊ SONG Đăng ký khai tử 19/05/2023 08:47:23 22/05/2023 08:47:23 Đã trả kết quả
16 H63.29.43-230508-0001 1 LƯỜNG THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:52:40 11/05/2023 09:52:40 Đã trả kết quả
17 H63.29.43-230509-0001 1 NGUYỄN VĂN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:40:34 10/05/2023 10:40:34 Đã trả kết quả
18 H63.29.43-230509-0002 1 HÀ VĂN THỊNH Đăng ký khai tử 09/05/2023 15:37:51 10/05/2023 15:37:51 Đã trả kết quả
19 H63.29.43-230516-0002 1 LƯỜNG THỊ PIỀNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 14:34:38 17/05/2023 14:34:38 Đã trả kết quả
20 H63.29.43-230518-0001 1 HOÀNG VĂN KHOÁN Đăng ký khai tử 18/05/2023 09:04:52 19/05/2023 09:04:52 Đã trả kết quả
21 H63.29.43-230518-0002 1 HOÀNG THỊ NGỌC Đăng ký khai sinh 18/05/2023 10:19:20 19/05/2023 10:19:20 Đã trả kết quả
22 H63.29.43-230516-0001 1 LÒ VĂN CHANH Đăng ký khai tử 16/05/2023 14:13:27 17/05/2023 14:13:27 Đã trả kết quả
23 H63.29.43-230518-0003 1 VÌ VĂN CƯỜNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 16:28:27 19/05/2023 16:28:27 Đã trả kết quả
24 H63.29.43-230530-0002 1 LÙ THỊ LANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:26:50 29/06/2023 09:26:50 Đã trả lại dân
25 H63.29.43-230519-0003 1 TRIỆU VĂN NE Đăng ký khai sinh 19/05/2023 15:32:53 22/05/2023 15:32:53 Đã trả kết quả
26 H63.29.43-230509-0003 1 VÌ VĂN ĐIỆP Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:10:55 10/05/2023 16:10:55 Đã trả kết quả
27 H63.29.43-230522-0005 1 HOÀNG VĂN VẠN Đăng ký khai tử 22/05/2023 16:12:49 23/05/2023 16:12:49 Đã trả kết quả
28 H63.29.43-230522-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Đăng ký khai tử 22/05/2023 14:44:24 23/05/2023 14:44:24 Đã trả kết quả
29 H63.29.43-230522-0003 1 HOÀNG VĂN SƯƠNG Đăng ký khai tử 22/05/2023 16:04:26 23/05/2023 16:04:26 Đã trả kết quả
30 H63.29.43-230523-0001 1 LƯU TRƯỜNG GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 10:08:45 26/05/2023 10:08:45 Đã trả kết quả