DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� V��n H���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.36-230531-0005 1 HOÀNG HẰNG HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:53:16 01/06/2023 15:53:16 Đã trả kết quả
2 H63.28.36-230531-0004 1 BÙI THỊ HIỀN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 13:48:46 07/06/2023 13:48:46 Đã trả kết quả
3 H63.28.36-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 07:43:50 07/06/2023 07:43:50 Đã trả kết quả
4 H63.28.36-230531-0003 1 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:44:34 01/06/2023 09:44:34 Đã trả kết quả
5 H63.28.36-230531-0002 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:17:31 02/06/2023 08:17:31 Đã trả kết quả