DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND x�� V��n H���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.36-230508-0002 1 PHẠM THỊ HỒNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 08:28:14 09/05/2023 08:28:14 Đã trả kết quả
2 H63.28.36-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:15:16 09/05/2023 14:15:16 Đã trả kết quả
3 H63.28.36-230419-0003 1 HOÀNG NGỌC QUÝ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/04/2023 15:17:45 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.28.36-230524-0004 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 13:21:49 31/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.36-230524-0003 1 TRẦN QUANG VINH Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 13:18:12 31/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.28.36-230522-0001 1 HOÀNG THỊ MINH HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:23:18 25/05/2023 09:23:18 Đã trả kết quả
7 H63.28.36-230524-0001 1 NGUYỄN THỊ THUÝ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 07:25:42 25/05/2023 07:25:42 Đã trả kết quả
8 H63.28.36-230511-0005 1 HOÀNG THỊ KIM YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:14:43 12/05/2023 09:14:43 Đã trả kết quả
9 H63.28.36-230529-0001 1 NGUYỄN VĂN KHÁNH Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 29/05/2023 14:11:08 01/06/2023 14:11:08 Đã trả kết quả
10 H63.28.36-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 14:02:08 25/05/2023 14:02:08 Đã trả kết quả
11 H63.28.36-230529-0003 1 NGUYỄN VĂN TÀI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:53:43 31/05/2023 14:53:43 Đã trả kết quả
12 H63.28.36-230531-0005 1 HOÀNG HẰNG HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:53:16 01/06/2023 15:53:16 Đã trả kết quả
13 H63.28.36-230512-0002 1 HOÀNG VĂN ĐỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:07:44 15/05/2023 09:07:44 Đã trả kết quả
14 H63.28.36-230522-0002 1 NGUYỄN VĂN TÁM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:20:53 23/05/2023 15:20:53 Đã trả kết quả
15 H63.28.36-230508-0003 1 NGUYỄN HỒNG SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 13:57:35 10/05/2023 13:57:35 Đã trả kết quả
16 H63.28.36-230531-0004 1 BÙI THỊ HIỀN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 13:48:46 07/06/2023 13:48:46 Đã trả kết quả
17 H63.28.36-230511-0003 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:46:25 12/05/2023 08:46:25 Đã trả kết quả
18 H63.28.36-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ NHÌ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 09/05/2023 09:04:32 11/05/2023 09:04:32 Đã trả kết quả
19 H63.28.36-230510-0003 1 HOÀNG NGỌC QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:34:07 11/05/2023 15:34:07 Đã trả kết quả
20 H63.28.36-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 17/05/2023 08:37:50 18/05/2023 08:37:50 Đã trả kết quả
21 H63.28.36-230515-0001 1 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:16:09 18/05/2023 14:16:09 Đã trả kết quả
22 H63.28.36-230511-0004 1 TRẦN TRUNG THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:12:57 12/05/2023 09:12:57 Đã trả kết quả
23 H63.28.36-230516-0001 1 HÀ THỊ HÒA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 08:08:39 17/05/2023 08:08:39 Đã trả kết quả
24 H63.28.36-230511-0002 1 BÙI THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:35:52 12/05/2023 08:35:52 Đã trả kết quả
25 H63.28.36-230516-0002 1 NGUYỄN THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:10:19 17/05/2023 09:10:19 Đã trả kết quả
26 H63.28.36-230511-0009 1 PHẠM THỊ HỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:10:47 15/05/2023 14:10:47 Đã trả kết quả
27 H63.28.36-230512-0003 1 NGUYỄN VĂN CA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:21:44 15/05/2023 09:21:44 Đã trả kết quả
28 H63.28.36-230510-0001 1 ĐÀO THỊ SỬU Đăng ký khai tử 10/05/2023 13:40:28 11/05/2023 13:40:28 Đã trả kết quả
29 H63.28.36-230509-0003 1 ĐỖ TRỌNG KHÔI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 14:56:49 12/05/2023 14:56:49 Đã trả kết quả
30 H63.28.36-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 07:43:50 07/06/2023 07:43:50 Đã trả kết quả
31 H63.28.36-230511-0008 1 HOÀNG THỊ KIM YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:34:45 16/05/2023 10:34:45 Đã trả kết quả
32 H63.28.36-230510-0002 1 HOÀNG VĂN TIỆP Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 10/05/2023 14:16:22 11/05/2023 14:16:22 Đã trả kết quả
33 H63.28.36-230509-0001 1 ĐÀO THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:37:24 10/05/2023 08:37:24 Đã trả kết quả
34 H63.28.36-230518-0002 1 LÊ THỊ NHÃ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:41:55 19/05/2023 15:41:55 Đã trả kết quả
35 H63.28.36-230518-0001 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 08:35:18 19/05/2023 08:35:18 Đã trả kết quả
36 H63.28.36-230508-0001 1 PHẠM THỊ HỒNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 08:37:15 11/05/2023 08:37:15 Đã trả kết quả
37 H63.28.36-230529-0002 1 BÙI DIỄM QUỲNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 14:38:45 30/05/2023 14:38:45 Đã trả kết quả
38 H63.28.36-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:45:04 15/05/2023 08:45:04 Đã trả kết quả
39 H63.28.36-230531-0003 1 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:44:34 01/06/2023 09:44:34 Đã trả kết quả
40 H63.28.36-230523-0002 1 NGUYỄN VĂN KHÁNH Đăng ký kết hôn 23/05/2023 14:18:52 24/05/2023 14:18:52 Đã trả kết quả
41 H63.28.36-230511-0007 1 PHẠM VĂN QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:57:58 12/05/2023 09:57:58 Đã trả kết quả
42 H63.28.36-230531-0002 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:17:31 02/06/2023 08:17:31 Đã trả kết quả
43 H63.28.36-230511-0006 1 HOÀNG NGỌC QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 09:48:45 12/06/2023 09:48:45 Đã trả kết quả
44 H63.28.36-230511-0001 1 HOÀNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:30:10 12/05/2023 08:30:10 Đã trả kết quả
45 H63.28.36-230524-0002 1 PHẠM VĂN NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:51:29 25/05/2023 08:51:29 Đã trả kết quả