DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� V��n H���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.36-230419-0003 1 HOÀNG NGỌC QUÝ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/04/2023 15:17:45 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả