DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� V��nh L���c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230525-0004 1 TRƯƠNG THỊ HOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:39:11 26/06/2023 16:39:11 Đã trả kết quả
2 H63.25.40-230525-0005 1 VI THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:43:56 26/06/2023 16:43:56 Đã trả kết quả
3 H63.25.40-230529-0003 1 HOÀNG QUỐC HUY Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 29/05/2023 17:10:49 05/06/2023 17:10:49 Đã trả kết quả
4 H63.25.40-230525-0002 1 HOÀNG THỊ THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:25:15 26/06/2023 16:25:15 Đã trả kết quả
5 H63.25.40-230525-0001 1 LÊ THỊ MƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:16:55 26/06/2023 16:16:55 Đã trả kết quả
6 H63.25.40-230525-0003 1 TĂNG THỊ VẸN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:32:33 26/06/2023 16:32:33 Đã trả kết quả
7 H63.25.40-230526-0004 1 NÔNG THỊ TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:18:57 27/06/2023 15:18:57 Đã trả kết quả
8 H63.25.40-230509-0004 1 ĐINH THỌ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 15:12:07 08/06/2023 15:12:07 Đã trả kết quả
9 H63.25.40-230523-0004 1 VƯƠNG THỊ TRANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:43:17 22/06/2023 15:43:17 Đã trả kết quả