DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN THÁNG 05 UBND Xã Vĩnh Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230512-0006 1 LỤC TRỌNG VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:58:13 15/05/2023 14:58:13 Đã trả kết quả