DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN THÁNG 05 UBND X�� V��nh L���c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230512-0006 1 LỤC TRỌNG VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:58:13 15/05/2023 14:58:13 Đã trả kết quả