DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� V��nh L���c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230519-0002 1 VƯƠNG THỊ TRANG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 09:21:19 23/06/2023 09:21:19 Đã hủy