DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� An B��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.21-230531-0001 1 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:02:44 01/06/2023 08:02:44 Đã trả kết quả
2 H63.30.21-230530-0002 1 ĐẶNG THANH BÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:19:25 02/06/2023 10:19:25 Đã trả kết quả
3 H63.30.21-230530-0001 1 TRIỆU THỊ THÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:28:44 02/06/2023 10:28:44 Đã trả kết quả