DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� An B��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.21-230505-0001 1 HOÀNG VĂN LỢI Đăng ký kết hôn 05/05/2023 08:51:28 08/05/2023 08:51:28 Đã trả kết quả
2 H63.30.21-230504-0003 1 LÝ VĂN TIẾP Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:56:20 05/05/2023 10:56:20 Đã trả kết quả
3 H63.30.21-230424-0001 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/04/2023 14:11:00 27/04/2023 14:11:00 Đã trả kết quả
4 H63.30.21-230504-0002 1 LÊ THU HÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:08:17 09/05/2023 09:08:17 Đã trả kết quả
5 H63.30.21-230504-0001 1 LÊ THỊ HẢI Đăng ký khai tử 04/05/2023 10:55:53 05/05/2023 10:55:53 Đã trả kết quả
6 H63.30.21-230418-0001 1 NGUYỄN VĂN THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/04/2023 16:01:09 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.30.21-230504-0004 1 NGUYỄN THỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:17:06 05/05/2023 16:17:06 Đã trả kết quả
8 H63.30.21-230419-0002 1 TRẦN THỊ VÂN Đăng ký khai sinh 19/04/2023 16:28:25 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.30.21-230421-0001 1 ĐỖ VĂN LOAN Đăng ký khai tử 21/04/2023 14:34:36 24/04/2023 14:34:36 Đã trả kết quả
10 H63.30.21-230424-0002 1 TRẦN NHỮ LONG Đăng ký khai sinh 24/04/2023 16:20:53 25/04/2023 16:20:53 Đã trả kết quả
11 H63.30.21-230419-0003 1 ĐỖ HUY HOÀNG Đăng ký khai tử 19/04/2023 16:11:42 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.30.21-230523-0004 1 VƯƠNG THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:28:06 24/05/2023 15:28:06 Đã trả kết quả
13 H63.30.21-230523-0001 1 ĐẶNG THỊ HỒNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 08:51:24 26/05/2023 08:51:24 Đã trả kết quả
14 H63.30.21-230523-0005 1 ĐẶNG VĂN CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:49:25 24/05/2023 15:49:25 Đã trả kết quả
15 H63.30.21-230517-0002 1 ĐÀO NGỌC DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:46:27 19/05/2023 09:46:27 Đã trả kết quả
16 H63.30.21-230523-0002 1 PHẠM THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:41:34 24/05/2023 14:41:34 Đã trả kết quả
17 H63.30.21-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:41:41 17/05/2023 08:41:41 Đã trả kết quả
18 H63.30.21-230531-0001 1 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:02:44 01/06/2023 08:02:44 Đã trả kết quả
19 H63.30.21-230508-0002 1 TRẦN VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:03:16 09/05/2023 15:03:16 Đã trả kết quả
20 H63.30.21-230523-0003 1 TRẦN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:49:27 24/05/2023 14:49:27 Đã trả kết quả
21 H63.30.21-230530-0003 1 TRẦN CÔNG CƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 10:31:07 31/05/2023 10:31:07 Đã trả kết quả
22 H63.30.21-230518-0001 1 TRẦN VĂN HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:05:02 19/05/2023 08:05:02 Đã trả kết quả
23 H63.30.21-230509-0001 1 NGUYỄN QUANG MINH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:46:32 10/05/2023 16:46:32 Đã trả kết quả
24 H63.30.21-230508-0003 1 TRẦN VĂN CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:17:43 09/05/2023 15:17:43 Đã trả kết quả
25 H63.30.21-230510-0001 1 PHẠM TRUNG ĐÔNG Đăng ký kết hôn 10/05/2023 15:05:07 11/05/2023 15:05:07 Đã trả kết quả
26 H63.30.21-230511-0001 1 LÊ THỊ KIM THOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:19:18 16/05/2023 10:19:18 Đã trả kết quả
27 H63.30.21-230516-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:48:40 18/05/2023 10:48:40 Đã trả kết quả
28 H63.30.21-230518-0002 1 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 18/05/2023 10:15:14 22/05/2023 10:15:14 Đã trả kết quả
29 H63.30.21-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ PHẤN Đăng ký khai tử 17/05/2023 10:17:43 18/05/2023 10:17:43 Đã trả kết quả
30 H63.30.21-230515-0002 1 PHẠM TIẾN SỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:01:31 16/05/2023 15:01:31 Đã trả kết quả
31 H63.30.21-230530-0002 1 ĐẶNG THANH BÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:19:25 02/06/2023 10:19:25 Đã trả kết quả
32 H63.30.21-230522-0002 1 HOÀNG VĂN SƠN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:02:32 23/05/2023 16:02:32 Đã trả kết quả
33 H63.30.21-230508-0001 1 LÝ THẾ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:59:33 09/05/2023 14:59:33 Đã trả kết quả
34 H63.30.21-230530-0001 1 TRIỆU THỊ THÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:28:44 02/06/2023 10:28:44 Đã trả kết quả
35 H63.30.21-230526-0001 1 NGUYỄN TRỌNG TUYNH Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:52:40 29/05/2023 08:52:40 Đã trả kết quả
36 H63.30.21-230516-0003 1 NGUYỄN THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:30:08 17/05/2023 15:30:08 Đã trả kết quả
37 H63.30.21-230512-0001 1 PHAN THỊ LỆ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:16:34 15/05/2023 08:16:34 Đã trả kết quả
38 H63.30.21-230512-0002 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 14:57:09 17/05/2023 14:57:09 Đã trả kết quả
39 H63.30.21-230515-0001 1 ĐẶNG VĂN LỢI Đăng ký khai tử 15/05/2023 15:23:53 16/05/2023 15:23:53 Đã trả kết quả
40 H63.30.21-230512-0003 1 LÝ THỊ THÀNH Đăng ký kết hôn 12/05/2023 14:56:36 15/05/2023 14:56:36 Đã trả kết quả
41 H63.30.21-230522-0001 1 HOÀNG VĂN SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:47:45 23/05/2023 08:47:45 Đã trả kết quả
42 H63.30.21-230529-0001 1 TRƯƠNG THỊ NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:33:37 30/05/2023 07:33:37 Đã trả kết quả