DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� An L����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.23-230531-0001 1 GIÀNG A LỬ Đăng ký giám hộ 31/05/2023 09:51:03 05/06/2023 09:51:03 Đã trả kết quả
2 H63.29.23-230530-0003 1 GIÀNG A LÂU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 14:47:42 31/05/2023 14:47:42 Đã trả kết quả