DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� An L����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.23-230515-0001 1 LÝ VĂN HÙNG Đăng ký khai sinh 15/05/2023 07:50:34 16/05/2023 07:50:34 Đã trả kết quả
2 H63.29.23-230508-0002 1 BÀN VĂN NAM Đăng ký khai tử 08/05/2023 09:22:54 09/05/2023 09:22:54 Đã trả kết quả
3 H63.29.23-230504-0001 1 MÙA A SỀNH Đăng ký khai tử 04/05/2023 09:35:18 05/05/2023 09:35:18 Đã trả kết quả
4 H63.29.23-230518-0001 1 ĐẶNG VĂN HÀNH Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:09:46 19/05/2023 14:09:46 Đã trả kết quả
5 H63.29.23-230522-0001 1 GIÀNG A DÊ Đăng ký kết hôn 22/05/2023 14:37:34 23/05/2023 14:37:34 Đã trả kết quả
6 H63.29.23-230529-0002 1 GIÀNG A HỒ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 14:23:44 30/05/2023 14:23:44 Đã trả kết quả
7 H63.29.23-230529-0003 1 GIÀNG A LỬ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 14:48:41 30/05/2023 14:48:41 Đã trả kết quả
8 H63.29.23-230530-0001 1 GIÀNG A DAO Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:21:08 31/05/2023 08:21:08 Đã trả kết quả
9 H63.29.23-230512-0001 1 LƯỜNG VĂN DŨNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:26:48 15/05/2023 09:26:48 Đã trả kết quả
10 H63.29.23-230522-0002 1 NÔNG VĂN HẬU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:46:10 24/05/2023 15:46:10 Đã trả kết quả
11 H63.29.23-230529-0001 1 MÙA A PHÔNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:32:58 30/05/2023 09:32:58 Đã trả kết quả
12 H63.29.23-230524-0001 1 BÀN VĂN MINH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:41:44 25/05/2023 08:41:44 Đã trả kết quả
13 H63.29.23-230515-0002 1 MÙA A SÚA Đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:32:34 16/05/2023 09:32:34 Đã trả kết quả
14 H63.29.23-230511-0001 1 VÀNG A PÁO Đăng ký khai tử 11/05/2023 15:11:22 12/05/2023 15:11:22 Đã trả kết quả
15 H63.29.23-230510-0001 1 BÀN VĂN MINH Đăng ký kết hôn 10/05/2023 09:07:50 11/05/2023 09:07:50 Đã trả kết quả
16 H63.29.23-230526-0001 1 GIÀNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:38:45 29/05/2023 09:38:45 Đã trả kết quả
17 H63.29.23-230525-0001 1 LƯỜNG VĂN DŨNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:47:59 26/05/2023 14:47:59 Đã trả kết quả
18 H63.29.23-230530-0002 1 TRIỆU THỊ LINH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:33:09 31/05/2023 10:33:09 Đã trả kết quả
19 H63.29.23-230508-0001 1 GIÀNG A SÁU Đăng ký khai tử 08/05/2023 08:45:27 09/05/2023 08:45:27 Đã trả kết quả