DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� An Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.22-230328-0002 1 NGUYỄN THỊ MINH THU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 28/03/2023 13:35:58 31/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 H63.30.22-230403-0002 1 ĐỖ VĂN SƠN Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 03/04/2023 08:43:38 06/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 H63.30.22-230425-0002 1 PHẠM VĂN SÁU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 25/04/2023 08:36:43 30/06/2023 08:36:43 Đang xử lý
4 H63.30.22-230331-0001 1 LƯƠNG NGỌC LỰU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 31/03/2023 10:23:45 05/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
5 H63.30.22-230407-0001 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 07/04/2023 08:07:18 12/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 H63.30.22-230531-0008 1 TRIỆU VĂN TÂM Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 09:58:24 01/06/2023 09:58:24 Đã trả kết quả
7 H63.30.22-230530-0003 1 COA VĂN THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 13:08:39 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.30.22-230531-0019 1 TRIỆU XUÂN KÝ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 16:05:26 01/06/2023 16:05:26 Đã trả kết quả
9 H63.30.22-230531-0006 1 LÊ MẠNH THẮNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 31/05/2023 09:11:45 01/06/2023 09:11:45 Đã trả kết quả
10 H63.30.22-230531-0004 1 VŨ THỊ MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:01:09 02/06/2023 09:01:09 Đã trả kết quả
11 H63.30.22-230530-0002 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:06:09 01/06/2023 10:06:09 Đã trả kết quả
12 H63.30.22-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN BẢO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:58:11 01/06/2023 07:58:11 Đã trả kết quả
13 H63.30.22-230531-0002 1 MAI XUÂN THÚC Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:25:35 01/06/2023 08:25:35 Đã trả kết quả
14 H63.30.22-230531-0017 1 NGUYỄN XUÂN GIAO Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:45:15 01/06/2023 15:45:15 Đã trả kết quả
15 H63.30.22-230531-0007 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 09:16:47 01/06/2023 09:16:47 Đã trả kết quả
16 H63.30.22-230515-0003 1 NGÔ VĂN HOẠT Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 15/05/2023 10:13:46 17/07/2023 10:13:46 Đang xử lý
17 H63.30.22-230531-0003 1 PHẠM THÁI HUY Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 08:57:07 01/06/2023 08:57:07 Đã trả kết quả
18 H63.30.22-230531-0012 1 NGUYỄN MINH HIỆP Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:50:18 01/06/2023 14:50:18 Đã trả kết quả
19 H63.30.22-230518-0003 1 NGUYỄN THỊ THỨ Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 18/05/2023 16:02:55 20/07/2023 16:02:55 Đang xử lý
20 H63.30.22-230530-0001 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:07:13 01/06/2023 10:07:13 Đã trả kết quả
21 H63.30.22-230531-0013 1 LÊ MẠNH THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:12:44 02/06/2023 15:12:44 Đã trả kết quả
22 H63.30.22-230531-0005 1 NGUYỄN THỊ HƯỚNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:06:28 01/06/2023 09:06:28 Đã trả kết quả
23 H63.30.22-230530-0004 1 HOÀNG ANH THƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:05:23 05/06/2023 10:05:23 Đã trả kết quả
24 H63.30.22-230531-0015 1 LƯU VĂN LONG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:34:16 01/06/2023 15:34:16 Đã trả kết quả
25 H63.30.22-230531-0018 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:47:58 01/06/2023 15:47:58 Đã trả kết quả
26 H63.30.22-230531-0016 1 ĐỖ VĂN NAM Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:37:07 01/06/2023 15:37:07 Đã trả kết quả
27 H63.30.22-230531-0010 1 NGUYỄN VĂN THỨC Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:31:55 01/06/2023 14:31:55 Đã trả kết quả
28 H63.30.22-230531-0011 1 HOÀNG VĂN HÙNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:42:02 01/06/2023 14:42:02 Đã trả kết quả
29 H63.30.22-230531-0009 1 ĐINH VĂN VIỆT Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:02:02 01/06/2023 10:02:02 Đã trả kết quả
30 H63.30.22-230529-0002 1 TRỊNH THỊ HƯƠNG GIANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 17:12:42 28/06/2023 17:12:42 Đã trả kết quả
31 H63.30.22-230531-0014 1 PHẠM THANH TÙNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:16:16 01/06/2023 15:16:16 Đã trả kết quả