DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� An Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.22-230505-0001 1 HOA THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:40:24 08/05/2023 08:40:24 Đã trả kết quả
2 H63.30.22-230505-0003 1 HÀ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:54:16 08/05/2023 09:54:16 Đã trả kết quả
3 H63.30.22-230505-0007 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 16:26:52 10/05/2023 16:26:52 Đã trả kết quả
4 H63.30.22-230504-0003 1 HOÀNG MINH ĐỨC Đăng ký kết hôn 04/05/2023 08:41:36 05/05/2023 08:41:36 Đã trả kết quả
5 H63.30.22-230505-0002 1 LÊ TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:25:14 08/05/2023 09:25:14 Đã trả kết quả
6 H63.30.22-230505-0008 1 NGUYỄN THỊ LÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 16:35:40 09/05/2023 16:35:40 Đã trả kết quả
7 H63.30.22-230504-0006 1 HOÀNG THỊ THƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 11:32:10 08/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.30.22-230504-0005 1 NGUYỄN VĂN LẬP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 10:47:03 05/05/2023 10:47:03 Đã trả kết quả
9 H63.30.22-230504-0007 1 TRẦN THỊ HUYÊN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:33:12 05/05/2023 14:33:12 Đã trả kết quả
10 H63.30.22-230504-0001 1 ĐẶNG DUY CHINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 08:01:24 08/05/2023 08:01:24 Đã trả kết quả
11 H63.30.22-230504-0002 1 VŨ VĂN THỂ Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:09:42 05/05/2023 08:09:42 Đã trả kết quả
12 H63.30.22-230504-0008 1 VŨ THỊ KIM LEN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:45:16 09/05/2023 15:45:16 Đã trả kết quả
13 H63.30.22-230504-0004 1 NGUYỄN VĂN LẬP Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:47:38 05/05/2023 10:47:38 Đã trả kết quả
14 H63.30.22-230522-0001 1 PHẠM XUÂN MẠNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:17:42 24/05/2023 09:17:42 Đã trả kết quả
15 H63.30.22-230519-0005 1 TRẦN VĂN LẬP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 11:21:15 23/05/2023 11:21:15 Đã trả kết quả
16 H63.30.22-230518-0004 1 TÔ THỊ THÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 16:16:07 22/05/2023 16:16:07 Đã trả kết quả
17 H63.30.22-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 11:15:42 22/05/2023 11:15:42 Đã trả kết quả
18 H63.30.22-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ HẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:24:47 22/05/2023 08:24:47 Đã trả kết quả
19 H63.30.22-230519-0002 1 PHẠM THỊ TÁM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:46:54 22/05/2023 08:46:54 Đã trả kết quả
20 H63.30.22-230523-0001 1 NGUYỄN XUÂN VIỆT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 08:30:44 25/05/2023 08:30:44 Đã trả kết quả
21 H63.30.22-230523-0002 1 NGUYỄN ĐỨC HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:52:27 25/05/2023 15:52:27 Đã trả kết quả
22 H63.30.22-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ MAI LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:50:45 22/05/2023 08:50:45 Đã trả kết quả
23 H63.30.22-230522-0002 1 TRẦN HOÀNG BÁCH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:17:23 24/05/2023 09:17:23 Đã trả kết quả
24 H63.30.22-230531-0008 1 TRIỆU VĂN TÂM Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 09:58:24 01/06/2023 09:58:24 Đã trả kết quả
25 H63.30.22-230530-0003 1 COA VĂN THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 13:08:39 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.30.22-230511-0002 1 NGUYỄN THỊ THOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:36:45 16/05/2023 10:36:45 Đã trả kết quả
27 H63.30.22-230505-0005 1 ĐỖ THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:39:44 08/05/2023 15:39:44 Đã trả kết quả
28 H63.30.22-230510-0001 1 PHẠM VĂN THỊNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:40:15 11/05/2023 09:40:15 Đã trả kết quả
29 H63.30.22-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ NHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 14:28:23 12/05/2023 14:28:23 Đã trả kết quả
30 H63.30.22-230509-0002 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 09/05/2023 15:06:09 10/05/2023 15:06:09 Đã trả kết quả
31 H63.30.22-230516-0002 1 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:26:10 18/05/2023 09:26:10 Đã trả kết quả
32 H63.30.22-230517-0003 1 HOÀNG THỊ HUẾ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 17/05/2023 14:58:56 18/05/2023 14:58:56 Đã trả kết quả
33 H63.30.22-230531-0019 1 TRIỆU XUÂN KÝ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 16:05:26 01/06/2023 16:05:26 Đã trả kết quả
34 H63.30.22-230529-0003 1 TRỊNH THỊ HƯƠNG GIANG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 29/05/2023 17:14:38 05/06/2023 17:14:38 Đã trả kết quả
35 H63.30.22-230531-0006 1 LÊ MẠNH THẮNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 31/05/2023 09:11:45 01/06/2023 09:11:45 Đã trả kết quả
36 H63.30.22-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ LÝ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 29/05/2023 17:02:19 30/05/2023 17:02:19 Đã trả kết quả
37 H63.30.22-230531-0004 1 VŨ THỊ MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:01:09 02/06/2023 09:01:09 Đã trả kết quả
38 H63.30.22-230530-0005 1 NGUYỄN TRỌNG TÚ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 30/05/2023 14:47:34 31/05/2023 14:47:34 Đã trả kết quả
39 H63.30.22-230530-0002 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:06:09 01/06/2023 10:06:09 Đã trả kết quả
40 H63.30.22-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN BẢO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:58:11 01/06/2023 07:58:11 Đã trả kết quả
41 H63.30.22-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ HÒA Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 14:41:51 19/05/2023 14:41:51 Đã trả kết quả
42 H63.30.22-230531-0002 1 MAI XUÂN THÚC Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:25:35 01/06/2023 08:25:35 Đã trả kết quả
43 H63.30.22-230508-0001 1 LƯƠNG THỊ THANH TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:56:32 09/05/2023 09:56:32 Đã trả kết quả
44 H63.30.22-230512-0002 1 CAO VĂN THO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 15:41:22 15/05/2023 15:41:22 Đã trả kết quả
45 H63.30.22-230516-0003 1 VŨ THỊ NHUNG Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:01:52 17/05/2023 14:01:52 Đã trả kết quả
46 H63.30.22-230531-0017 1 NGUYỄN XUÂN GIAO Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:45:15 01/06/2023 15:45:15 Đã trả kết quả
47 H63.30.22-230511-0003 1 ĐOÀN VĂN VIỆT Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 11/05/2023 10:28:31 12/05/2023 10:28:31 Đã trả kết quả
48 H63.30.22-230526-0006 1 TRIỆU VĂN XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:26:05 29/05/2023 16:26:05 Đã trả kết quả
49 H63.30.22-230531-0007 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 09:16:47 01/06/2023 09:16:47 Đã trả kết quả
50 H63.30.22-230516-0005 1 NGUYỄN VĂN LINH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 16/05/2023 15:29:28 17/05/2023 15:29:28 Đã trả kết quả
51 H63.30.22-230517-0005 1 TRẦN THỊ THÙY AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:23:28 18/05/2023 16:23:28 Đã trả kết quả
52 H63.30.22-230513-0001 1 TRẦN CÔNG BẰNG Đăng ký khai tử 13/05/2023 15:18:02 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
53 H63.30.22-230516-0004 1 NGÔ THỊ HIÊN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:09:28 18/05/2023 10:09:28 Đã trả kết quả
54 H63.30.22-230509-0003 1 LƯƠNG THỊ LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:24:46 10/05/2023 16:24:46 Đã trả kết quả
55 H63.30.22-230508-0003 1 CAO VĂN ĐẠT Đăng ký khai tử 08/05/2023 14:59:38 09/05/2023 14:59:38 Đã trả kết quả
56 H63.30.22-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ DUYÊN Đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:26:51 16/05/2023 09:26:51 Đã trả kết quả
57 H63.30.22-230517-0001 1 PHẠM THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:47:14 18/05/2023 08:47:14 Đã trả kết quả
58 H63.30.22-230515-0003 1 NGÔ VĂN HOẠT Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 15/05/2023 10:13:46 17/07/2023 10:13:46 Đang xử lý
59 H63.30.22-230517-0002 1 LÊ VĂN BÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:39:39 22/05/2023 10:39:39 Đã trả kết quả
60 H63.30.22-230515-0006 1 NGUYỄN THI PHƯƠNG DIỄM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:20:25 16/05/2023 16:20:25 Đã trả kết quả
61 H63.30.22-230510-0003 1 PHẠM MINH TUẤN Đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:50:29 11/05/2023 10:50:29 Đã trả kết quả
62 H63.30.22-230515-0004 1 NGUYỄN THỊ NGOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:02:06 17/05/2023 14:02:06 Đã trả kết quả
63 H63.30.22-230511-0001 1 NGUYỄN THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:27:06 12/05/2023 08:27:06 Đã trả kết quả
64 H63.30.22-230516-0006 1 THÀO THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:44:44 17/05/2023 16:44:44 Đã trả kết quả
65 H63.30.22-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 18/05/2023 09:55:37 19/05/2023 09:55:37 Đã trả kết quả
66 H63.30.22-230516-0001 1 NGUYỄN HÙNG MẠNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:02:21 17/05/2023 14:02:21 Đã trả kết quả
67 H63.30.22-230505-0006 1 HOÀNG THỊ HIÊN Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 16:10:17 12/05/2023 16:10:17 Đã trả kết quả
68 H63.30.22-230526-0002 1 PHẠM THỊ NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:04:22 30/05/2023 08:04:22 Đã trả kết quả
69 H63.30.22-230531-0003 1 PHẠM THÁI HUY Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 08:57:07 01/06/2023 08:57:07 Đã trả kết quả
70 H63.30.22-230515-0005 1 TÔ THỊ CHÂM Đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:18:27 16/05/2023 15:18:27 Đã trả kết quả
71 H63.30.22-230531-0012 1 NGUYỄN MINH HIỆP Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:50:18 01/06/2023 14:50:18 Đã trả kết quả
72 H63.30.22-230518-0003 1 NGUYỄN THỊ THỨ Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 18/05/2023 16:02:55 20/07/2023 16:02:55 Đang xử lý
73 H63.30.22-230519-0006 1 LÊ THỊ VÂN ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 11:26:14 23/05/2023 11:26:14 Đã trả kết quả
74 H63.30.22-230526-0003 1 BÙI HỮU HANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:23:49 30/05/2023 08:23:49 Đã trả kết quả
75 H63.30.22-230530-0001 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:07:13 01/06/2023 10:07:13 Đã trả kết quả
76 H63.30.22-230531-0013 1 LÊ MẠNH THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:12:44 02/06/2023 15:12:44 Đã trả kết quả
77 H63.30.22-230531-0005 1 NGUYỄN THỊ HƯỚNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:06:28 01/06/2023 09:06:28 Đã trả kết quả
78 H63.30.22-230530-0004 1 HOÀNG ANH THƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:05:23 05/06/2023 10:05:23 Đã trả kết quả
79 H63.30.22-230505-0004 1 NGUYỄN QUANG HUY Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:21:51 08/05/2023 15:21:51 Đã trả kết quả
80 H63.30.22-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ HIỆP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:46:11 15/05/2023 15:46:11 Đã trả kết quả
81 H63.30.22-230531-0015 1 LƯU VĂN LONG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:34:16 01/06/2023 15:34:16 Đã trả kết quả
82 H63.30.22-230512-0003 1 NGUYỄN VĂN SÁNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 16:09:30 16/05/2023 16:09:30 Đã trả kết quả
83 H63.30.22-230526-0004 1 PHẠM KIÊN TRUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:30:25 30/05/2023 08:30:25 Đã trả kết quả
84 H63.30.22-230526-0005 1 CAO THỊ THANH TÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:50:18 30/05/2023 10:50:18 Đã trả kết quả
85 H63.30.22-230531-0018 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:47:58 01/06/2023 15:47:58 Đã trả kết quả
86 H63.30.22-230531-0016 1 ĐỖ VĂN NAM Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:37:07 01/06/2023 15:37:07 Đã trả kết quả
87 H63.30.22-230525-0001 1 MAI THỊ LY Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:16:05 29/05/2023 10:16:05 Đã trả kết quả
88 H63.30.22-230526-0001 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 07:52:10 30/05/2023 07:52:10 Đã trả kết quả
89 H63.30.22-230531-0010 1 NGUYỄN VĂN THỨC Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:31:55 01/06/2023 14:31:55 Đã trả kết quả
90 H63.30.22-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ MỸ Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:00:10 09/05/2023 15:00:10 Đã trả kết quả
91 H63.30.22-230515-0001 1 VƯƠNG THỊ MÂY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 09:27:26 18/05/2023 09:27:26 Đã trả kết quả
92 H63.30.22-230517-0004 1 TRẦN THỊ NGÂN Đăng ký khai tử 17/05/2023 16:11:08 18/05/2023 16:11:08 Đã trả kết quả
93 H63.30.22-230531-0011 1 HOÀNG VĂN HÙNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 14:42:02 01/06/2023 14:42:02 Đã trả kết quả
94 H63.30.22-230519-0004 1 NGUYỄN THỊ LĨNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 13:32:49 22/05/2023 13:32:49 Đã trả kết quả
95 H63.30.22-230510-0002 1 PHẠM VĂN BIÊN Đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:51:10 11/05/2023 10:51:10 Đã trả kết quả
96 H63.30.22-230531-0009 1 ĐINH VĂN VIỆT Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:02:02 01/06/2023 10:02:02 Đã trả kết quả
97 H63.30.22-230529-0001 1 PHẠM THỊ TUYẾT Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 15:43:53 30/05/2023 15:43:53 Đã trả kết quả
98 H63.30.22-230529-0002 1 TRỊNH THỊ HƯƠNG GIANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 17:12:42 28/06/2023 17:12:42 Đã trả kết quả
99 H63.30.22-230531-0014 1 PHẠM THANH TÙNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 31/05/2023 15:16:16 01/06/2023 15:16:16 Đã trả kết quả
100 H63.30.22-230524-0001 1 PHƯƠNG HOÀI NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:56:28 25/05/2023 14:56:28 Đã trả kết quả