DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� An Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.22-230331-0001 1 LƯƠNG NGỌC LỰU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 31/03/2023 10:23:45 05/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 H63.30.22-230403-0002 1 ĐỖ VĂN SƠN Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 03/04/2023 08:43:38 06/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 H63.30.22-230425-0002 1 PHẠM VĂN SÁU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 25/04/2023 08:36:43 30/06/2023 08:36:43 Đang xử lý
4 H63.30.22-230407-0001 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 07/04/2023 08:07:18 12/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
5 H63.30.22-230328-0002 1 NGUYỄN THỊ MINH THU Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 28/03/2023 13:35:58 31/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 H63.30.22-230426-0003 1 TRẦN NGỌC LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:08:23 31/05/2023 15:08:23 Đã trả kết quả