DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� B���n C��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.20-230531-0001 1 GIÀNG THỊ DẦU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 14:31:01 01/06/2023 14:31:01 Đã trả kết quả