DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� B���n C��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.20-230505-0005 1 TRẦN VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:47:49 08/05/2023 10:47:49 Đã trả kết quả
2 H63.27.20-230505-0003 1 ĐỖ QUỐC HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:40:44 08/05/2023 10:40:44 Đã trả kết quả
3 H63.27.20-230504-0002 1 NGUYỄN VĂN LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:08:24 05/05/2023 10:08:24 Đã trả kết quả
4 H63.27.20-230504-0003 1 SÙNG THỊ DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:11:18 05/05/2023 10:11:18 Đã trả kết quả
5 H63.27.20-230505-0002 1 PHÀNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:32:14 08/05/2023 10:32:14 Đã trả kết quả
6 H63.27.20-230505-0008 1 GIÀNG A GIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:00:32 08/05/2023 16:00:32 Đã trả kết quả
7 H63.27.20-230505-0004 1 HỜ A DAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:43:30 08/05/2023 10:43:30 Đã trả kết quả
8 H63.27.20-230523-0017 1 GIÀNG THỊ XA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 14:11:14 22/06/2023 14:11:14 Đã trả kết quả
9 H63.27.20-230505-0001 1 GIÀNG A HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 09:59:40 08/05/2023 09:59:40 Đã trả kết quả
10 H63.27.20-230504-0005 1 PHÀNG A KHUA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 15:54:40 05/05/2023 15:54:40 Đã trả kết quả
11 H63.27.20-230504-0001 1 ĐINH THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:04:58 05/05/2023 10:04:58 Đã trả kết quả
12 H63.27.20-230504-0004 1 GIÀNG A SENG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 13:45:16 05/05/2023 13:45:16 Đã trả kết quả
13 H63.27.20-230510-0009 1 HÀ THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:07:24 11/05/2023 16:07:24 Đã trả kết quả
14 H63.27.20-230511-0005 1 LƯỜNG THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:09:13 12/05/2023 16:09:13 Đã trả kết quả
15 H63.27.20-230523-0010 1 GIÀNG A XÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:42:57 24/05/2023 09:42:57 Đã trả kết quả
16 H63.27.20-230505-0009 1 HỜ A THÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:08:00 08/05/2023 16:08:00 Đã trả kết quả
17 H63.27.20-230518-0019 1 HỜ A CHÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:32:10 19/05/2023 15:32:10 Đã trả kết quả
18 H63.27.20-230518-0011 1 HỜ A SẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:13:03 19/05/2023 14:13:03 Đã trả kết quả
19 H63.27.20-230523-0012 1 GIÀNG THỊ VANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:49:37 24/05/2023 09:49:37 Đã trả kết quả
20 H63.27.20-230518-0020 1 THÀO A HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:34:32 19/05/2023 15:34:32 Đã trả kết quả
21 H63.27.20-230518-0017 1 SÙNG THỊ DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:26:58 19/05/2023 15:26:58 Đã trả kết quả
22 H63.27.20-230510-0002 1 THÀO THỊ PAY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:29:33 12/05/2023 15:29:33 Đã trả kết quả
23 H63.27.20-230511-0002 1 TRÁNG A MANG Đăng ký khai tử 11/05/2023 14:53:46 12/05/2023 14:53:46 Đã trả kết quả
24 H63.27.20-230518-0010 1 PHÀNG A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:10:23 19/05/2023 14:10:23 Đã trả kết quả
25 H63.27.20-230518-0008 1 PHÀNG A ĐO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:24:31 19/05/2023 09:24:31 Đã trả kết quả
26 H63.27.20-230509-0002 1 HẢNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:01:45 10/05/2023 09:01:45 Đã trả kết quả
27 H63.27.20-230511-0007 1 ĐINH THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:15:54 12/05/2023 16:15:54 Đã trả kết quả
28 H63.27.20-230512-0006 1 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:03:46 15/05/2023 14:03:46 Đã trả kết quả
29 H63.27.20-230523-0014 1 HẢNG A DAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:12:50 24/05/2023 10:12:50 Đã trả kết quả
30 H63.27.20-230510-0003 1 PHẠM THÚY HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:38:54 11/05/2023 15:38:54 Đã trả kết quả
31 H63.27.20-230523-0004 1 THÀO A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:23:37 22/06/2023 08:23:37 Đã trả kết quả
32 H63.27.20-230523-0007 1 VÀNG THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:44:28 22/06/2023 08:44:28 Đã trả kết quả
33 H63.27.20-230523-0009 1 THÀO A LO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:07:29 24/05/2023 09:07:29 Đã trả kết quả
34 H63.27.20-230523-0022 1 GIÀNG A TÊNH Đăng ký kết hôn 23/05/2023 16:09:29 24/05/2023 16:09:29 Đã trả kết quả
35 H63.27.20-230524-0004 1 THÀO A DÔNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:45:08 25/05/2023 10:45:08 Đã trả kết quả
36 H63.27.20-230518-0015 1 PHÀNG A PHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:26:31 19/05/2023 14:26:31 Đã trả kết quả
37 H63.27.20-230523-0005 1 GIÀNG A HÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:31:02 22/06/2023 08:31:02 Đã trả kết quả
38 H63.27.20-230523-0018 1 VÀNG THỊ GIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 14:18:58 22/06/2023 14:18:58 Đã trả kết quả
39 H63.27.20-230523-0016 1 GIÀNG THỊ TRÌNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:59:11 24/05/2023 10:59:11 Đã trả kết quả
40 H63.27.20-230524-0005 1 GIÀNG A TÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:07:06 25/05/2023 14:07:06 Đã trả kết quả
41 H63.27.20-230523-0021 1 GIÀNG A MANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 14:36:34 22/06/2023 14:36:34 Đã trả kết quả
42 H63.27.20-230524-0008 1 THÀO A KHAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:36:54 25/05/2023 15:36:54 Đã trả kết quả
43 H63.27.20-230530-0002 1 PHÀNG THỊ CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:45:01 31/05/2023 08:45:01 Đã trả kết quả
44 H63.27.20-230524-0003 1 MÙA A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:33:09 25/05/2023 09:33:09 Đã trả kết quả
45 H63.27.20-230524-0002 1 SÙNG A SÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:29:02 25/05/2023 09:29:02 Đã trả kết quả
46 H63.27.20-230515-0009 1 THÀO A PHỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:07:04 16/05/2023 15:07:04 Đã trả kết quả
47 H63.27.20-230515-0010 1 TRÁNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:13:44 16/05/2023 15:13:44 Đã trả kết quả
48 H63.27.20-230518-0021 1 HẢNG A RÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:42:40 19/05/2023 15:42:40 Đã trả kết quả
49 H63.27.20-230505-0007 1 TRÁNG A CU Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:43:25 08/05/2023 15:43:25 Đã trả kết quả
50 H63.27.20-230509-0004 1 HẢNG THỊ CHAO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:25:14 12/05/2023 10:25:14 Đã trả kết quả
51 H63.27.20-230510-0001 1 THÀO A VÀNG Đăng ký kết hôn 10/05/2023 09:12:29 11/05/2023 09:12:29 Đã trả kết quả
52 H63.27.20-230524-0007 1 GIÀNG THỊ Ý NHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:14:45 25/05/2023 14:14:45 Đã trả kết quả
53 H63.27.20-230517-0004 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:11:55 18/05/2023 15:11:55 Đã trả kết quả
54 H63.27.20-230524-0006 1 PHÀNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:11:07 25/05/2023 14:11:07 Đã trả kết quả
55 H63.27.20-230518-0003 1 MÙA THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:48:00 19/05/2023 08:48:00 Đã trả kết quả
56 H63.27.20-230515-0005 1 HÀ VĂN HOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:56:52 16/05/2023 14:56:52 Đã trả kết quả
57 H63.27.20-230530-0001 1 GIÀNG A THẮNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 08:18:50 31/05/2023 08:18:50 Đã trả kết quả
58 H63.27.20-230518-0004 1 LÊ THỊ HOÀNG LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:53:00 19/05/2023 08:53:00 Đã trả kết quả
59 H63.27.20-230508-0001 1 THẢO THỊ DÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:37:01 09/05/2023 10:37:01 Đã trả kết quả
60 H63.27.20-230505-0010 1 LÝ THỊ VÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:11:09 08/05/2023 16:11:09 Đã trả kết quả
61 H63.27.20-230518-0022 1 HẢNG A NÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:44:38 19/05/2023 15:44:38 Đã trả kết quả
62 H63.27.20-230523-0003 1 PHÀNG A HỒ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:17:52 22/06/2023 08:17:52 Đã trả kết quả
63 H63.27.20-230510-0005 1 NGUYỄN DUY ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:47:06 11/05/2023 15:47:06 Đã trả kết quả
64 H63.27.20-230518-0012 1 HỜ A CHẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:15:16 19/05/2023 14:15:16 Đã trả kết quả
65 H63.27.20-230512-0008 1 HỜ THỊ DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:13:38 15/05/2023 14:13:38 Đã trả kết quả
66 H63.27.20-230517-0003 1 MÙA A SENG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:52:59 18/05/2023 14:52:59 Đã trả kết quả
67 H63.27.20-230509-0003 1 PHÀNG A VẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:05:40 10/05/2023 09:05:40 Đã trả kết quả
68 H63.27.20-230517-0002 1 ĐÀO THỊ ĐỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:39:56 18/05/2023 14:39:56 Đã trả kết quả
69 H63.27.20-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:41:30 11/05/2023 15:41:30 Đã trả kết quả
70 H63.27.20-230523-0013 1 TRÁNG A MANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:52:21 24/05/2023 09:52:21 Đã trả kết quả
71 H63.27.20-230512-0003 1 TRẦN MẠNH CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:47:11 15/05/2023 13:47:11 Đã trả kết quả
72 H63.27.20-230529-0005 1 THÀO A NHÀ Đăng ký khai tử 29/05/2023 14:31:28 30/05/2023 14:31:28 Đã trả kết quả
73 H63.27.20-230511-0001 1 HOÀNG VĂN ĐÂY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 11:06:54 12/05/2023 11:06:54 Đã trả kết quả
74 H63.27.20-230512-0007 1 NGUYỄN VĂN LUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:09:33 15/05/2023 14:09:33 Đã trả kết quả
75 H63.27.20-230510-0008 1 NGUYỄN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:05:02 11/05/2023 16:05:02 Đã trả kết quả
76 H63.27.20-230515-0006 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:59:20 16/05/2023 14:59:20 Đã trả kết quả
77 H63.27.20-230515-0007 1 DƯƠNG THỊ THÙY DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:02:24 16/05/2023 15:02:24 Đã trả kết quả
78 H63.27.20-230505-0006 1 HẢNG A PHỔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 15:28:57 08/05/2023 15:28:57 Đã trả kết quả
79 H63.27.20-230508-0002 1 PHÀNG THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:13:27 09/05/2023 15:13:27 Đã trả kết quả
80 H63.27.20-230515-0001 1 TRÁNG A TỒNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:25:39 16/05/2023 09:25:39 Đã trả kết quả
81 H63.27.20-230509-0001 1 THÀO THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:58:16 10/05/2023 08:58:16 Đã trả kết quả
82 H63.27.20-230512-0002 1 HÀ THỊ XINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:54:11 15/05/2023 10:54:11 Đã trả kết quả
83 H63.27.20-230515-0012 1 LÝ THỊ GÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:01:46 16/05/2023 16:01:46 Đã trả kết quả
84 H63.27.20-230512-0001 1 HOÀNG VĂN ĐÂY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:50:03 15/05/2023 10:50:03 Đã trả kết quả
85 H63.27.20-230510-0006 1 PHẠM THỊ HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:58:33 11/05/2023 15:58:33 Đã trả kết quả
86 H63.27.20-230515-0003 1 THÀO A KHAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:51:14 16/05/2023 14:51:14 Đã trả kết quả
87 H63.27.20-230517-0001 1 HỜ A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:26:51 18/05/2023 14:26:51 Đã trả kết quả
88 H63.27.20-230512-0004 1 MÙA A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:51:54 15/05/2023 13:51:54 Đã trả kết quả
89 H63.27.20-230517-0006 1 PHÀNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:57:41 18/05/2023 15:57:41 Đã trả kết quả
90 H63.27.20-230518-0001 1 TRIỆU THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:37:27 19/05/2023 08:37:27 Đã trả kết quả
91 H63.27.20-230518-0002 1 MÙA THỊ CHÒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:43:57 19/05/2023 08:43:57 Đã trả kết quả
92 H63.27.20-230511-0008 1 PHẠM HÙNG DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:18:40 12/05/2023 16:18:40 Đã trả kết quả
93 H63.27.20-230515-0011 1 HÀ VĂN THỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:57:58 16/05/2023 15:57:58 Đã trả kết quả
94 H63.27.20-230511-0003 1 GIÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:03:51 12/05/2023 16:03:51 Đã trả kết quả
95 H63.27.20-230511-0004 1 SÙNG THỊ LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:06:24 12/05/2023 16:06:24 Đã trả kết quả
96 H63.27.20-230517-0005 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:26:06 18/05/2023 15:26:06 Đã trả kết quả
97 H63.27.20-230518-0005 1 PHÀNG A DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:13:11 19/05/2023 09:13:11 Đã trả kết quả
98 H63.27.20-230529-0004 1 MÙA ĐỨC THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:59:06 30/05/2023 10:59:06 Đã trả kết quả
99 H63.27.20-230530-0003 1 GIÀNG A MÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:48:08 31/05/2023 08:48:08 Đã trả kết quả
100 H63.27.20-230531-0001 1 GIÀNG THỊ DẦU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 14:31:01 01/06/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
101 H63.27.20-230511-0009 1 LÊ THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:22:53 12/05/2023 16:22:53 Đã trả kết quả
102 H63.27.20-230523-0006 1 PHÀNG A CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:36:07 22/06/2023 08:36:07 Đã trả kết quả
103 H63.27.20-230518-0014 1 CHU NGỌC THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:23:52 19/05/2023 14:23:52 Đã trả kết quả
104 H63.27.20-230523-0015 1 GIÀNG A PỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:35:09 24/05/2023 10:35:09 Đã trả kết quả
105 H63.27.20-230524-0001 1 GIÀNG A CÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:13:29 25/05/2023 09:13:29 Đã trả kết quả
106 H63.27.20-230526-0003 1 THÀO A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:24:52 29/05/2023 14:24:52 Đã trả kết quả
107 H63.27.20-230525-0001 1 HỜ A NÙ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:01:11 26/05/2023 09:01:11 Đã trả kết quả
108 H63.27.20-230525-0005 1 PHÀNG A CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:51:03 26/05/2023 10:51:03 Đã trả kết quả
109 H63.27.20-230525-0002 1 GIÀNG A TÊNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:15:45 26/05/2023 10:15:45 Đã trả kết quả
110 H63.27.20-230508-0003 1 GIÀNG THỊ DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:18:02 09/05/2023 15:18:02 Đã trả kết quả
111 H63.27.20-230518-0007 1 TRÁNG A TRỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:22:16 19/05/2023 09:22:16 Đã trả kết quả
112 H63.27.20-230525-0007 1 PHẠM HỒNG HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:16:52 26/05/2023 15:16:52 Đã trả kết quả
113 H63.27.20-230518-0006 1 GIÀNG THỊ TRI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:16:32 19/05/2023 09:16:32 Đã trả kết quả
114 H63.27.20-230526-0004 1 THÀO A TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:38:18 29/05/2023 14:38:18 Đã trả kết quả
115 H63.27.20-230526-0001 1 PHÀNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:18:06 29/05/2023 14:18:06 Đã trả kết quả
116 H63.27.20-230525-0003 1 GIÀNG THỊ CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:44:44 26/05/2023 10:44:44 Đã trả kết quả
117 H63.27.20-230515-0004 1 MÈ VĂN NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:53:47 16/05/2023 14:53:47 Đã trả kết quả
118 H63.27.20-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:57:22 15/05/2023 13:57:22 Đã trả kết quả
119 H63.27.20-230518-0018 1 PHÀNG A LƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:29:34 19/05/2023 15:29:34 Đã trả kết quả
120 H63.27.20-230523-0019 1 PHÀNG A XU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 14:23:00 22/06/2023 14:23:00 Đã trả kết quả
121 H63.27.20-230523-0002 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:03:25 24/05/2023 08:03:25 Đã trả kết quả
122 H63.27.20-230518-0016 1 PHÀNG A NHÀ XY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:31:37 19/05/2023 14:31:37 Đã trả kết quả
123 H63.27.20-230518-0013 1 NGUYỄN VĂN THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:20:01 19/05/2023 14:20:01 Đã trả kết quả
124 H63.27.20-230529-0003 1 HỜ A TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:56:48 30/05/2023 10:56:48 Đã trả kết quả
125 H63.27.20-230515-0002 1 MÙA THỊ CHÀ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:50:23 16/05/2023 09:50:23 Đã trả kết quả
126 H63.27.20-230515-0008 1 GIÀNG THỊ CỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:04:47 16/05/2023 15:04:47 Đã trả kết quả
127 H63.27.20-230526-0002 1 THÀO A SĨ DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:21:54 29/05/2023 14:21:54 Đã trả kết quả
128 H63.27.20-230523-0020 1 THÀO THỊ SUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 14:25:56 22/06/2023 14:25:56 Đã trả kết quả
129 H63.27.20-230523-0008 1 MÙA ĐỨC THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:59:58 24/05/2023 08:59:58 Đã trả kết quả
130 H63.27.20-230529-0002 1 PHÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:47:41 30/05/2023 10:47:41 Đã trả kết quả
131 H63.27.20-230510-0007 1 VŨ VĂN KHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:02:24 11/05/2023 16:02:24 Đã trả kết quả
132 H63.27.20-230529-0001 1 GIÀNG A LƯ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:29:06 30/05/2023 10:29:06 Đã trả kết quả
133 H63.27.20-230511-0006 1 HỜ A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:11:50 12/05/2023 16:11:50 Đã trả kết quả
134 H63.27.20-230525-0006 1 LÊ HỒNG THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:14:05 26/05/2023 15:14:05 Đã trả kết quả
135 H63.27.20-230518-0009 1 GIÀNG A TỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:39:54 19/05/2023 10:39:54 Đã trả kết quả
136 H63.27.20-230523-0011 1 HỜ THỊ SÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:46:52 24/05/2023 09:46:52 Đã trả kết quả
137 H63.27.20-230525-0004 1 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:48:39 26/05/2023 10:48:39 Đã trả kết quả