DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Báo Đáp
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.21-230524-0003 1 NGUYỄN KIỀU TRINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:25:45 25/05/2023 14:25:45 Đã trả kết quả
2 H63.28.21-230508-0001 1 LÊ NGỌC TUẤN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:36:12 11/05/2023 09:36:12 Đã trả kết quả
3 H63.28.21-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:06:11 24/05/2023 09:06:11 Đã trả kết quả
4 H63.28.21-230519-0003 1 HOÀNG THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:04:30 22/05/2023 10:04:30 Đã trả kết quả
5 H63.28.21-230522-0006 1 NGÔ QUANG HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 09:43:09 24/05/2023 09:43:09 Đã trả kết quả
6 H63.28.21-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:01:56 22/05/2023 10:01:56 Đã trả kết quả
7 H63.28.21-230519-0013 1 ĐẶNG VĂN ĐOÀN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:14:34 22/05/2023 14:14:34 Đã trả kết quả
8 H63.28.21-230518-0003 1 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:15:24 19/05/2023 14:15:24 Đã trả kết quả
9 H63.28.21-230519-0011 1 LÊ VĂN LONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 11:24:38 23/05/2023 11:24:38 Đã trả kết quả
10 H63.28.21-230519-0012 1 LÊ VĂN LONG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 11:28:04 22/05/2023 11:28:04 Đã trả kết quả
11 H63.28.21-230519-0001 1 LÊ THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:59:05 22/05/2023 09:59:05 Đã trả kết quả
12 H63.28.21-230522-0005 1 LÊ ĐÌNH KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:04:45 23/05/2023 09:04:45 Đã trả kết quả
13 H63.28.21-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:05:45 19/05/2023 11:05:45 Đã trả kết quả
14 H63.28.21-230524-0007 1 NGUYỄN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:41:04 25/05/2023 14:41:04 Đã trả kết quả
15 H63.28.21-230518-0005 1 TRÂN THỊ PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:07:32 19/05/2023 15:07:32 Đã trả kết quả
16 H63.28.21-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:02:06 23/05/2023 09:02:06 Đã trả kết quả
17 H63.28.21-230524-0002 1 NGÔ THỊ HĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:22:10 25/05/2023 14:22:10 Đã trả kết quả
18 H63.28.21-230522-0007 1 LÊ VĂN LONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 09:49:35 24/05/2023 09:49:35 Đã trả kết quả
19 H63.28.21-230524-0001 1 ĐÀO VINH HIỂN Đăng ký kết hôn 24/05/2023 11:29:42 25/05/2023 11:29:42 Đã trả kết quả
20 H63.28.21-230530-0016 1 TRẦN THỊ KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:56:09 31/05/2023 13:56:09 Đã trả kết quả
21 H63.28.21-230524-0005 1 TRẦN PHƯƠNG TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:33:08 25/05/2023 14:33:08 Đã trả kết quả
22 H63.28.21-230531-0006 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:55:50 01/06/2023 15:55:50 Đã trả kết quả
23 H63.28.21-230518-0002 1 NGUYỄN TRẦN THU HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:25:53 19/05/2023 11:25:53 Đã trả kết quả
24 H63.28.21-230508-0002 1 LÊ XUÂN THỦY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 16:19:27 11/05/2023 16:19:27 Đã trả kết quả
25 H63.28.21-230526-0005 1 NÔNG THỊ LANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:07:37 29/05/2023 09:07:37 Đã trả kết quả
26 H63.28.21-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 15:36:54 17/05/2023 15:36:54 Đã trả kết quả
27 H63.28.21-230522-0008 1 BÙI XUÂN HUẤN Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:04:33 23/05/2023 11:04:33 Đã trả kết quả
28 H63.28.21-230529-0001 1 NGUYỄN KHẮC TIỆP Đăng ký kết hôn 29/05/2023 08:44:39 30/05/2023 08:44:39 Đã trả kết quả
29 H63.28.21-230530-0022 1 TRẦN PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:41:16 31/05/2023 14:41:16 Đã trả kết quả
30 H63.28.21-230517-0004 1 ĐẶNG VĂN TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:37:23 18/05/2023 14:37:23 Đã trả kết quả
31 H63.28.21-230530-0004 1 ĐÀO THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:24:12 31/05/2023 09:24:12 Đã trả kết quả
32 H63.28.21-230526-0007 1 VŨ THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:36:42 29/05/2023 09:36:42 Đã trả kết quả
33 H63.28.21-230524-0004 1 LÊ THẢO MY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:30:31 25/05/2023 14:30:31 Đã trả kết quả
34 H63.28.21-230530-0017 1 NGUYỄN THỊ HIỂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:59:16 31/05/2023 13:59:16 Đã trả kết quả
35 H63.28.21-230530-0010 1 NGUYỄN THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:04:51 31/05/2023 10:04:51 Đã trả kết quả
36 H63.28.21-230530-0012 1 PHAN HỒNG NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:40:29 02/06/2023 10:40:29 Đã trả kết quả
37 H63.28.21-230530-0020 1 BÙI TRỌNG QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:10:17 31/05/2023 14:10:17 Đã trả kết quả
38 H63.28.21-230530-0019 1 ĐỖ THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:06:28 31/05/2023 14:06:28 Đã trả kết quả
39 H63.28.21-230531-0004 1 PHẠM VĂN PHƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:30:58 01/06/2023 15:30:58 Đã trả kết quả
40 H63.28.21-230530-0023 1 NGÔ HUY MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:15:02 02/06/2023 15:15:02 Đã trả kết quả
41 H63.28.21-230530-0013 1 TRẦN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:40:32 31/05/2023 13:40:32 Đã trả kết quả
42 H63.28.21-230511-0006 1 NGUYỄN MẠNH THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:43:46 15/05/2023 10:43:46 Đã trả kết quả
43 H63.28.21-230525-0001 1 PHẠM VĂN PHƯỢNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 11:06:38 30/05/2023 11:06:38 Đã trả kết quả
44 H63.28.21-230522-0002 1 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:55:02 23/05/2023 08:55:02 Đã trả kết quả
45 H63.28.21-230523-0001 1 DƯƠNG THỊ THẠCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:01:34 24/05/2023 09:01:34 Đã trả kết quả
46 H63.28.21-230530-0002 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:11:37 31/05/2023 09:11:37 Đã trả kết quả
47 H63.28.21-230530-0027 1 NGUYỄN THỊ HĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:50:21 31/05/2023 15:50:21 Đã trả kết quả
48 H63.28.21-230531-0007 1 NGUYỄN TIẾN ĐOÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:05:07 01/06/2023 16:05:07 Đã trả kết quả
49 H63.28.21-230509-0002 1 VŨ THỊ THƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 14:45:08 16/05/2023 14:45:08 Đã trả kết quả
50 H63.28.21-230530-0031 1 PHẠM HỒNG HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:10:41 31/05/2023 16:10:41 Đã trả kết quả
51 H63.28.21-230511-0003 1 PHAN HỒNG NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 10:24:24 12/06/2023 10:24:24 Đã trả kết quả
52 H63.28.21-230530-0003 1 VŨ THỊ LỆ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:15:28 31/05/2023 09:15:28 Đã trả kết quả
53 H63.28.21-230530-0008 1 PHẠM THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:38:08 31/05/2023 09:38:08 Đã trả kết quả
54 H63.28.21-230530-0006 1 PHẠM VĂN HIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:33:47 31/05/2023 09:33:47 Đã trả kết quả
55 H63.28.21-230517-0002 1 PHAN HỒNG NHUNG Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 11:21:27 24/05/2023 11:21:27 Đã trả kết quả
56 H63.28.21-230517-0003 1 NGÔ QUANG HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 13:57:13 18/05/2023 13:57:13 Đã trả kết quả
57 H63.28.21-230511-0002 1 HOÀNG NGỌC KHIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:22:46 15/05/2023 10:22:46 Đã trả kết quả
58 H63.28.21-230517-0001 1 NGUYỄN VĂN NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 10:27:04 18/05/2023 10:27:04 Đã trả kết quả
59 H63.28.21-230511-0001 1 LÊ VĂN CHUNG Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:03:07 18/05/2023 09:03:07 Đã trả kết quả
60 H63.28.21-230511-0005 1 VŨ XUÂN THỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:34:03 15/05/2023 10:34:03 Đã trả kết quả
61 H63.28.21-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:39:24 29/05/2023 08:39:24 Đã trả kết quả
62 H63.28.21-230518-0006 1 NGUYỄN TIẾN ĐOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:23:17 19/05/2023 15:23:17 Đã trả kết quả
63 H63.28.21-230518-0004 1 TRẦN THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:45:33 19/05/2023 14:45:33 Đã trả kết quả
64 H63.28.21-230530-0018 1 PHẠM THANH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:02:54 31/05/2023 14:02:54 Đã trả kết quả
65 H63.28.21-230531-0002 1 HÁN THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:15:43 01/06/2023 14:15:43 Đã trả kết quả
66 H63.28.21-230526-0004 1 PHAN THỊ TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:59:12 29/05/2023 08:59:12 Đã trả kết quả
67 H63.28.21-230526-0001 1 TRẦN THỊ KHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:20:33 29/05/2023 08:20:33 Đã trả kết quả
68 H63.28.21-230531-0003 1 TRẦN THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:47:57 01/06/2023 14:47:57 Đã trả kết quả
69 H63.28.21-230530-0024 1 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:37:05 31/05/2023 15:37:05 Đã trả kết quả
70 H63.28.21-230530-0001 1 HOÀNG VĂN QUANG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:29:48 31/05/2023 08:29:48 Đã trả kết quả
71 H63.28.21-230531-0005 1 VŨ NGỌC BÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:54:50 05/06/2023 15:54:50 Đã trả kết quả
72 H63.28.21-230530-0015 1 TRẦN XUÂN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:49:53 31/05/2023 13:49:53 Đã trả kết quả
73 H63.28.21-230530-0028 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:00:11 31/05/2023 16:00:11 Đã trả kết quả
74 H63.28.21-230530-0007 1 HỨA THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:36:23 31/05/2023 09:36:23 Đã trả kết quả
75 H63.28.21-230526-0006 1 NGUYỄN HỒNG SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:20:27 29/05/2023 09:20:27 Đã trả kết quả
76 H63.28.21-230530-0014 1 VŨ THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:43:23 31/05/2023 13:43:23 Đã trả kết quả
77 H63.28.21-230525-0002 1 PHẠM VĂN PHƯỢNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 11:15:40 30/05/2023 11:15:40 Đã trả kết quả
78 H63.28.21-230523-0004 1 TRẦN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 14:05:26 24/05/2023 14:05:26 Đã trả kết quả
79 H63.28.21-230524-0006 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:35:38 25/05/2023 14:35:38 Đã trả kết quả
80 H63.28.21-230530-0011 1 HOÀNG VĂN QUANG Đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 10:11:55 06/06/2023 10:11:55 Đã trả kết quả
81 H63.28.21-230531-0001 1 HÁN THỊ THUÝ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 13:50:16 01/06/2023 13:50:16 Đã trả kết quả
82 H63.28.21-230530-0009 1 ĐỒNG VĂN HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:42:44 31/05/2023 09:42:44 Đã trả kết quả
83 H63.28.21-230511-0004 1 ĐÀO VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 10:28:53 12/05/2023 10:28:53 Đã trả kết quả
84 H63.28.21-230526-0002 1 PHẠM THỊ THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:26:00 29/05/2023 08:26:00 Đã trả kết quả
85 H63.28.21-230509-0001 1 PHAN HỒNG NHUNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 09/05/2023 14:12:36 16/05/2023 14:12:36 Đã trả kết quả
86 H63.28.21-230522-0003 1 LẮNG THỊ THÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:58:57 23/05/2023 08:58:57 Đã trả kết quả
87 H63.28.21-230530-0030 1 NGUYỄN TIỄN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:07:39 31/05/2023 16:07:39 Đã trả kết quả
88 H63.28.21-230530-0029 1 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:03:55 31/05/2023 16:03:55 Đã trả kết quả
89 H63.28.21-230530-0026 1 NGUYỄN QUANG KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:43:42 31/05/2023 15:43:42 Đã trả kết quả
90 H63.28.21-230522-0001 1 DƯ THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:09:23 23/05/2023 08:09:23 Đã trả kết quả
91 H63.28.21-230518-0007 1 ĐỖ VĂN TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:32:14 19/05/2023 15:32:14 Đã trả kết quả
92 H63.28.21-230523-0003 1 ĐỖ KHÁC THẨM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:09:25 24/05/2023 09:09:25 Đã trả kết quả
93 H63.28.21-230530-0021 1 NGUYỄN CẨM LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:15:54 31/05/2023 14:15:54 Đã trả kết quả
94 H63.28.21-230523-0005 1 ĐỖ QUANG TUYẾN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 14:09:02 24/05/2023 14:09:02 Đã trả kết quả
95 H63.28.21-230530-0025 1 HÀ THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:40:30 31/05/2023 15:40:30 Đã trả kết quả
96 H63.28.21-230530-0005 1 TRẦN CÔNG THỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:30:45 31/05/2023 09:30:45 Đã trả kết quả