DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� B���o H��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.22-230529-0005 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 10:53:05 28/06/2023 10:53:05 Đã trả kết quả
2 H63.28.22-230531-0003 1 VŨ THỊ HOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:54:46 02/06/2023 09:54:46 Đã trả kết quả
3 H63.28.22-230526-0008 1 NGUYỄN THỊ HỒI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:16:05 27/06/2023 15:16:05 Đã trả kết quả
4 H63.28.22-230531-0001 1 HÀ THỊ HƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:44:48 01/06/2023 09:44:48 Đã trả kết quả
5 H63.28.22-230531-0005 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:19:23 01/06/2023 16:19:23 Đã trả kết quả
6 H63.28.22-230526-0007 1 PHẠM THỊ VÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:17:29 27/06/2023 15:17:29 Đã trả kết quả
7 H63.28.22-230526-0006 1 NGUYỄN THỊ MỴ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:18:19 27/06/2023 15:18:19 Đã trả kết quả
8 H63.28.22-230531-0004 1 CHU THỊ CHÍN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 10:25:17 01/06/2023 10:25:17 Đã trả kết quả
9 H63.28.22-230531-0007 1 HÀ THỊ TRÀ MY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 16:26:31 02/06/2023 16:26:31 Đã trả kết quả
10 H63.28.22-230531-0006 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:17:55 01/06/2023 16:17:55 Đã trả kết quả
11 H63.28.22-230531-0002 1 NGUYỄN THANH LỤC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:50:11 01/06/2023 09:50:11 Đã trả kết quả
12 H63.28.22-230526-0010 1 NGUYỄN THỊ HỒI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:14:48 27/06/2023 15:14:48 Đã trả kết quả
13 H63.28.22-230530-0004 1 TRẦN VĂN DƯỠNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 30/05/2023 15:20:15 06/06/2023 15:20:15 Đã trả kết quả