DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� B���n M��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.21-230531-0015 1 SÙNG A CHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:05:09 01/06/2023 11:05:09 Đã trả kết quả
2 H63.27.21-230531-0018 1 HẢNG A VANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:26:19 01/06/2023 11:26:19 Đã trả kết quả
3 H63.27.21-230531-0020 1 GIÀNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:41:07 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.27.21-230531-0029 1 HẢNG A LAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:59:35 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.27.21-230531-0004 1 GIÀNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:02:39 01/06/2023 09:02:39 Đã trả kết quả
6 H63.27.21-230531-0016 1 HỜ A TRÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:09:47 01/06/2023 11:09:47 Đã trả kết quả
7 H63.27.21-230531-0006 1 MÙA A THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:32:55 01/06/2023 09:32:55 Đã trả kết quả
8 H63.27.21-230531-0011 1 SÙNG A PÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:26:10 01/06/2023 10:26:10 Đã trả kết quả
9 H63.27.21-230531-0034 1 HỜ A TRÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:20:58 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.27.21-230531-0019 1 GIÀNG A NỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:36:46 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.27.21-230531-0031 1 IÀNG A SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:08:50 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.27.21-230531-0024 1 CỨ A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:20:29 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.27.21-230531-0026 1 VÀNG A LO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:43:33 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.27.21-230531-0035 1 SÙNG A TI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:25:02 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.27.21-230531-0025 1 GIÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:26:43 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.27.21-230531-0017 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:21:46 01/06/2023 11:21:46 Đã trả kết quả
17 H63.27.21-230531-0030 1 SÙNG A MUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:03:38 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.27.21-230531-0010 1 PHÀNG A SÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:58:17 01/06/2023 09:58:17 Đã trả kết quả
19 H63.27.21-230531-0036 1 SÙNG A CHÚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:29:25 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.27.21-230530-0001 1 MÙA THỊ DỒNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 30/05/2023 08:23:45 06/06/2023 08:23:45 Đã trả kết quả
21 H63.27.21-230531-0009 1 SÙNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:46:51 01/06/2023 09:46:51 Đã trả kết quả
22 H63.27.21-230531-0023 1 MÙA THỊ MẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:14:03 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.27.21-230531-0032 1 GIÀNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:13:57 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.27.21-230531-0005 1 TRANG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:26:58 01/06/2023 09:26:58 Đã trả kết quả
25 H63.27.21-230531-0028 1 SÙNG A LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:54:53 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.21-230531-0002 1 TRANG A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:18:51 01/06/2023 08:18:51 Đã trả kết quả
27 H63.27.21-230531-0008 1 MÙA A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:42:33 01/06/2023 09:42:33 Đã trả kết quả
28 H63.27.21-230531-0014 1 SÙNG A CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:56:50 01/06/2023 10:56:50 Đã trả kết quả
29 H63.27.21-230531-0003 1 GIÀNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:51:50 01/06/2023 08:51:50 Đã trả kết quả
30 H63.27.21-230531-0033 1 GIÀNG A TÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:16:30 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.27.21-230531-0013 1 TRANG A KHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:45:31 01/06/2023 10:45:31 Đã trả kết quả
32 H63.27.21-230531-0012 1 HẢNG THỊ PHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:38:29 01/06/2023 10:38:29 Đã trả kết quả
33 H63.27.21-230531-0027 1 TRANG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:49:27 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.27.21-230531-0007 1 SÙNG A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:36:33 01/06/2023 09:36:33 Đã trả kết quả
35 H63.27.21-230531-0021 1 GIÀNG A DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:46:08 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.27.21-230531-0022 1 GIÀNG A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:04:34 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
37 H63.27.21-230531-0001 1 MÙA A HỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:15:40 01/06/2023 08:15:40 Đã trả kết quả