DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� B���n M��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.21-230429-0030 1 CỨ THỊ CHƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:36:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.27.21-230429-0007 1 GIÀNG A CHỐNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:09:06 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.21-230429-0011 1 GIÀNG THỊ MỈ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:25:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.27.21-230429-0032 1 GIÀNG A PÙA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:55:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.27.21-230429-0009 1 GIÀNG THỊ GIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:15:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.27.21-230429-0024 1 GIÀNG THỊ DẾNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:25:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.27.21-230429-0022 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:16:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.27.21-230429-0004 1 GIÀNG A TỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:53:07 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.27.21-230429-0008 1 GIÀNG THỊ CHÊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:12:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.27.21-230429-0015 1 GIÀNG THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:41:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.27.21-230429-0006 1 GIÀNG THỊ GIANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:05:00 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.27.21-230429-0012 1 HẢNG THỊ CHÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:28:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.27.21-230429-0010 1 GIÀNG A GA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:19:23 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.27.21-230429-0016 1 PHÀNG A CHÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:44:05 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.27.21-230429-0029 1 GIÀNG THỊ TANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:30:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.27.21-230429-0018 1 HẢNG A DAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:51:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.27.21-230429-0014 1 GIÀNG A KLHAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:36:41 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.27.21-230429-0001 1 GIÀNG A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:37:12 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.27.21-230429-0005 1 TRANG THỊ HƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:59:11 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.27.21-230429-0017 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:48:02 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.27.21-230429-0027 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:08:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.27.21-230429-0002 1 TRANG THỊ MỶ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:43:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.27.21-230429-0020 1 TRANG A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:59:20 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.27.21-230429-0019 1 HẢNG A TÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:54:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.27.21-230429-0021 1 SÙNG THỊ SAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:07:32 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.21-230429-0023 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:21:13 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.27.21-230429-0013 1 SÙNG A SÚA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:31:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.27.21-230429-0026 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:57:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 H63.27.21-230429-0028 1 CỨ A TRÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:19:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 H63.27.21-230429-0025 1 GIÀNG A THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:54:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.27.21-230429-0003 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:47:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.27.21-230429-0031 1 HỜ A DƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:52:58 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả