DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� B��nh Thu���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.24-230518-0006 1 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:41:11 19/06/2023 10:41:11 Đã trả kết quả
2 H63.29.24-230518-0005 1 HOÀNG ĐÌNH QUANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:34:29 19/06/2023 10:34:29 Đã trả kết quả
3 H63.29.24-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 08:22:08 05/06/2023 08:22:08 Đã trả kết quả
4 H63.29.24-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ BẤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:48:28 19/06/2023 09:48:28 Đã trả kết quả
5 H63.29.24-230517-0002 1 HOÀNG THỊ DỰ (HOÀNG THỊ THÚY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:47:44 16/06/2023 16:47:44 Đã trả kết quả
6 H63.29.24-230517-0003 1 VŨ NHẬM TƯƠI(HS ĐÀO THỊ GÁI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 17:01:27 16/06/2023 17:01:27 Đã trả kết quả
7 H63.29.24-230518-0003 1 VŨ THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:58:01 19/06/2023 09:58:01 Đã trả kết quả
8 H63.29.24-230518-0004 1 HOÀNG ĐÌNH LÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:14:57 19/06/2023 10:14:57 Đã trả kết quả
9 H63.29.24-230531-0003 1 BÙI VĂN SỸ Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:12:41 01/06/2023 16:12:41 Đã trả kết quả
10 H63.29.24-230531-0002 1 HOÀNG PHI HÙNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:25:01 30/06/2023 09:25:01 Đã trả kết quả
11 H63.29.24-230531-0001 1 HOÀNG THỊ THÊM Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:23:04 01/06/2023 08:23:04 Đã trả kết quả
12 H63.29.24-230531-0004 1 BÙI VĂN SỸ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:13:23 01/06/2023 16:13:23 Đã trả kết quả
13 H63.29.24-230530-0005 1 HOÀNG THỊ HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:21:07 07/06/2023 08:21:07 Đã trả kết quả
14 H63.29.24-230530-0006 1 HOÀNG THỊ HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 08:21:38 01/06/2023 08:21:38 Đã trả kết quả
15 H63.29.24-230519-0002 1 HOÀNG VĂN SÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:21:41 20/06/2023 10:21:41 Đã trả kết quả
16 H63.29.24-230530-0008 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 08:22:35 01/06/2023 08:22:35 Đã trả kết quả
17 H63.29.24-230531-0005 1 TRẦN THỊ VÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:39:38 01/06/2023 16:39:38 Đã trả kết quả