DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� B��nh Thu���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.24-230320-0004 1 HOÀNG THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 20/03/2023 14:52:55 22/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.24-230314-0004 1 TẠ THỊ HẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/03/2023 09:19:54 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.29.24-230320-0006 1 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 20/03/2023 15:00:34 22/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.29.24-230324-0002 1 HÀ HỒ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/03/2023 15:37:24 27/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.29.24-230322-0003 1 HOÀNG TRUNG TÍCH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/03/2023 10:14:20 24/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.29.24-230322-0002 1 HÀ VĂN CHẤT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/03/2023 10:03:42 24/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.29.24-230306-0001 1 NGUYỄN TẤT THÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 06/03/2023 07:48:53 08/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.29.24-230314-0003 1 HOÀNG ĐÌNH CHIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/03/2023 09:15:01 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.29.24-230316-0001 1 HOÀNG ĐÌNH THUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/03/2023 09:34:14 20/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.29.24-230314-0006 1 VŨ VĂN HIẾU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/03/2023 10:16:50 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.29.24-230314-0005 1 VŨ VĂN HIẾU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/03/2023 10:13:12 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.29.24-230314-0002 1 HOÀNG ĐÌNH CHIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/03/2023 08:59:37 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.29.24-230321-0007 1 ĐÀO XUÂN THUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/03/2023 16:26:40 23/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.29.24-230309-0001 1 ĐỖ THỊ HẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/03/2023 09:29:54 13/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.29.24-230320-0005 1 ĐẶNG VĂN TUYỂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 20/03/2023 14:55:15 22/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.29.24-230504-0001 1 NGUYỄN ĐỨC VƯỢT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:12:19 08/05/2023 17:12:19 Đã trả kết quả
17 H63.29.24-230413-0002 1 NGUYỄN THỊ THÁI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/04/2023 10:06:09 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.29.24-230403-0022 1 HOÀNG THỊ NGHỊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 14:18:20 04/05/2023 14:18:20 Đã trả kết quả
19 H63.29.24-230403-0021 1 NGUYỄN CAO ÓT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:57:44 04/05/2023 10:57:44 Đã trả kết quả
20 H63.29.24-230403-0034 1 NGUYỄN THỊ LÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 16:09:05 04/05/2023 16:09:05 Đã trả kết quả
21 H63.29.24-230331-0008 1 HOÀNG THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 16:20:16 03/05/2023 16:20:16 Đã trả kết quả
22 H63.29.24-230403-0002 1 NGUYỄN THỊ SANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 07:25:41 04/05/2023 07:25:41 Đã trả kết quả
23 H63.29.24-230403-0011 1 HOÀNG VĂN CHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:22:10 04/05/2023 10:22:10 Đã trả kết quả
24 H63.29.24-230403-0008 1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:02:26 04/05/2023 10:02:26 Đã trả kết quả
25 H63.29.24-230403-0031 1 NÔNG THỊ KIM LIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:45:09 04/05/2023 15:45:09 Đã trả kết quả
26 H63.29.24-230403-0013 1 HOÀNG MINH THANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:30:41 04/05/2023 10:30:41 Đã trả kết quả
27 H63.29.24-230331-0003 1 VŨ CÔNG VĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 15:08:30 03/05/2023 15:08:30 Đã trả kết quả
28 H63.29.24-230403-0015 1 HOÀNG THỊ LẢ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:34:31 04/05/2023 10:34:31 Đã trả kết quả
29 H63.29.24-230331-0002 1 VŨ XUÂN ĐỎ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 14:47:35 03/05/2023 14:47:35 Đã trả kết quả
30 H63.29.24-230403-0005 1 HOÀNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 09:29:54 04/05/2023 09:29:54 Đã trả kết quả
31 H63.29.24-230403-0027 1 HOÀNG THỊ THÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:01:03 04/05/2023 15:01:03 Đã trả kết quả
32 H63.29.24-230403-0020 1 HOÀNG THỊ LÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:55:22 04/05/2023 10:55:22 Đã trả kết quả
33 H63.29.24-230403-0032 1 NGUYỄN THỊ LÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:51:33 04/05/2023 15:51:33 Đã trả kết quả
34 H63.29.24-230403-0009 1 HOÀNG THỊ NGA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:06:24 04/05/2023 10:06:24 Đã trả kết quả
35 H63.29.24-230403-0023 1 NGUYỄN THỊ NHI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 14:24:54 04/05/2023 14:24:54 Đã trả kết quả
36 H63.29.24-230403-0012 1 BÙI VĂN DỤC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:26:02 04/05/2023 10:26:02 Đã trả kết quả
37 H63.29.24-230403-0018 1 HOÀNG THỊ VĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:45:10 04/05/2023 10:45:10 Đã trả kết quả
38 H63.29.24-230403-0019 1 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:49:15 04/05/2023 10:49:15 Đã trả kết quả
39 H63.29.24-230403-0024 1 VŨ CÔNG NGUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 14:47:56 04/05/2023 14:47:56 Đã trả kết quả
40 H63.29.24-230403-0028 1 HOÀNG THỊ THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 15:04:56 04/05/2023 15:04:56 Đã trả kết quả
41 H63.29.24-230505-0001 1 HOÀNG ĐÌNH DÂN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:33:15 08/05/2023 09:33:15 Đã trả kết quả
42 H63.29.24-230403-0016 1 NGUYỄN VĂN LIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:37:48 04/05/2023 10:37:48 Đã trả kết quả
43 H63.29.24-230403-0035 1 PHẠM THỊ MỴ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 16:11:49 04/05/2023 16:11:49 Đã trả kết quả
44 H63.29.24-230403-0025 1 HOÀNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 14:51:42 04/05/2023 14:51:42 Đã trả kết quả
45 H63.29.24-230406-0001 1 NGUYỄN THỊ THẾ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 06/04/2023 09:53:47 09/05/2023 09:53:47 Đã trả kết quả
46 H63.29.24-230403-0001 1 HOÀNG THỊ THÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 07:18:51 04/05/2023 07:18:51 Đã trả kết quả
47 H63.29.24-230426-0002 1 HOÀNG THỊ LIỄU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/04/2023 17:40:46 27/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 H63.29.24-230421-0001 1 BÙI VĂN THI Đăng ký kết hôn 26/04/2023 17:44:03 27/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 H63.29.24-230413-0003 1 NGUYỄN KHANG ĐỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/04/2023 14:50:58 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 H63.29.24-230427-0001 1 HOÀNG VĂN VƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 27/04/2023 17:33:47 04/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
51 H63.29.24-230504-0002 1 NGUYỄN DUY ĐỀM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:17:56 08/05/2023 17:17:56 Đã trả kết quả
52 H63.29.24-230331-0007 1 HOÀNG TRUNG KẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 16:05:34 03/05/2023 16:05:34 Đã trả kết quả
53 H63.29.24-230405-0002 1 HOÀNG KIM BẮC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/04/2023 10:39:39 07/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.29.24-230419-0002 1 ĐINH BÁ HẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/04/2023 16:48:25 21/04/2023 16:48:25 Đã trả kết quả
55 H63.29.24-230419-0003 1 ĐINH BÁ HẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/04/2023 16:50:20 21/04/2023 16:50:20 Đã trả kết quả
56 H63.29.24-230414-0002 1 NGUYỄN HÀ LỆ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/04/2023 16:48:10 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
57 H63.29.24-230403-0006 1 HOÀNG THỊ THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 09:34:57 04/05/2023 09:34:57 Đã trả kết quả
58 H63.29.24-230403-0026 1 HOÀNG VĂN THỦY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 14:55:41 04/05/2023 14:55:41 Đã trả kết quả
59 H63.29.24-230331-0006 1 HOÀNG THỊ TỚI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 15:51:28 03/05/2023 15:51:28 Đã trả kết quả
60 H63.29.24-230331-0005 1 LÊ DUY CHƠM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/03/2023 15:27:38 03/05/2023 15:27:38 Đã trả kết quả
61 H63.29.24-230403-0017 1 HOÀNG VĂN HẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 10:42:15 04/05/2023 10:42:15 Đã trả kết quả
62 H63.29.24-230403-0007 1 HOÀNG THIỆN BÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 03/04/2023 09:38:15 04/05/2023 09:38:15 Đã trả kết quả
63 H63.29.24-230523-0002 1 TẠ THỊ NGUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:31:58 25/05/2023 15:31:58 Đã trả kết quả
64 H63.29.24-230523-0001 1 NGÔ THỊ NGẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:19:58 26/05/2023 09:19:58 Đã trả kết quả
65 H63.29.24-230530-0004 1 LÊ THỊ VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:15:02 01/06/2023 10:15:02 Đã trả kết quả
66 H63.29.24-230529-0002 1 HOÀNG MINH TỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 07:57:02 31/05/2023 07:57:02 Đã trả kết quả
67 H63.29.24-230529-0004 1 BÙI VĂN HỘI Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:45:43 30/05/2023 09:45:43 Đã trả kết quả
68 H63.29.24-230511-0002 1 HOÀNG CÔNG THẬP Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 07:43:51 05/06/2023 07:43:51 Đã trả kết quả
69 H63.29.24-230508-0001 1 HOÀNG TRUNG ĐỨC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 14:06:48 11/05/2023 14:06:48 Đã trả kết quả
70 H63.29.24-230516-0003 1 HOÀNG NGỌC ÁNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 07:44:44 01/06/2023 07:44:44 Đã trả kết quả
71 H63.29.24-230517-0001 1 HÀ VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:06:52 19/05/2023 09:06:52 Đã trả kết quả
72 H63.29.24-230530-0002 1 ĐỖ THANH TÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:58:25 01/06/2023 09:58:25 Đã trả kết quả
73 H63.29.24-230518-0007 1 ĐỖ MINH THƯƠNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:33:35 19/05/2023 15:33:35 Đã trả kết quả
74 H63.29.24-230530-0003 1 LÊ DUY MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:01:27 01/06/2023 10:01:27 Đã trả kết quả
75 H63.29.24-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 08:22:08 05/06/2023 08:22:08 Đã trả kết quả
76 H63.29.24-230530-0001 1 NGUYỄN TIẾN LONG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:59:12 02/06/2023 08:59:12 Đã trả kết quả
77 H63.29.24-230508-0002 1 VŨ VĂN TUYỂN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:13:47 09/05/2023 16:13:47 Đã trả kết quả
78 H63.29.24-230515-0001 1 HOÀNG ĐÌNH DŨNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:00:52 16/05/2023 16:00:52 Đã trả kết quả
79 H63.29.24-230531-0003 1 BÙI VĂN SỸ Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:12:41 01/06/2023 16:12:41 Đã trả kết quả
80 H63.29.24-230529-0003 1 HOÀNG THỊ KIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 08:01:56 31/05/2023 08:01:56 Đã trả kết quả
81 H63.29.24-230516-0002 1 BÙI VĂN DẬU Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:38:11 17/05/2023 09:38:11 Đã trả kết quả
82 H63.29.24-230525-0001 1 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:08:48 29/05/2023 09:08:48 Đã trả kết quả
83 H63.29.24-230531-0001 1 HOÀNG THỊ THÊM Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:23:04 01/06/2023 08:23:04 Đã trả kết quả
84 H63.29.24-230516-0001 1 HOÀNG VĂN THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:11:49 18/05/2023 09:11:49 Đã trả kết quả
85 H63.29.24-230531-0004 1 BÙI VĂN SỸ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:13:23 01/06/2023 16:13:23 Đã trả kết quả
86 H63.29.24-230530-0005 1 HOÀNG THỊ HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:21:07 07/06/2023 08:21:07 Đã trả kết quả
87 H63.29.24-230529-0001 1 HOÀNG THỊ THOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 07:51:10 31/05/2023 07:51:10 Đã trả kết quả
88 H63.29.24-230524-0001 1 HOÀNG VĂN TƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 08:33:17 26/05/2023 08:33:17 Đã trả kết quả
89 H63.29.24-230519-0001 1 NGUYỄN TIẾN LONG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 07:42:54 30/05/2023 07:42:54 Đã trả kết quả
90 H63.29.24-230518-0001 1 HOÀNG VĂN THÚY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 08:28:34 23/05/2023 08:28:34 Đã trả kết quả
91 H63.29.24-230530-0006 1 HOÀNG THỊ HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 08:21:38 01/06/2023 08:21:38 Đã trả kết quả
92 H63.29.24-230530-0008 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 08:22:35 01/06/2023 08:22:35 Đã trả kết quả
93 H63.29.24-230531-0005 1 TRẦN THỊ VÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:39:38 01/06/2023 16:39:38 Đã trả kết quả